Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych 2019

Głuchołazy, dnia 27 listopada  2018 r.

 

Działając na podstawie art.13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm. )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1 – Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  Abstynenta.

1) Prowadzenie Klubu  Abstynenta dla mieszkańców Gminy Głuchołazy powinno obejmować:

 

2) Klub Abstynenta  powinien być czynny  siedem dni w tygodniu, przez co najmniej
3 godziny dziennie ( za wyjątkiem świąt) oraz udostępniany  na spotkania grup AA i Al.-Anon itp.

 

 

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2017 r.

Dotacja w 2018 r.

Liczba dofinansowanych zadań

2

2

Liczba dofinansowanych podmiotów

2

2

Kwota

50.000

50.000

 

 

Zadanie nr 2 - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej.

 1. Placówkę należy prowadzić zgodnie z zapisami ustawyz dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)
 2. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:

 

 

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2017 r.

Dotacja w 2018 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

180.000

195.000

 

 

Zadanie nr 3 - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych.

 1. Placówkę należy prowadzić zgodnie z zapisami ustawyz dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)
 2. Placówka wsparcia dziennegoprowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dzieciom:

 

 

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2017 r.

Dotacja w 2018r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

65.000

70.000

 

 

Zadanie nr 4 – Dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących  się w trudnej sytuacji życiowej.

1) Zadanie obejmuje:

 

Udzielanie pomocy ww. osobom powinno odbywać się poprzez:

2) Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do posiadania stołówki wyposażonej w sprzęt umożliwiający wykonanie tego zadania.

3) Podmiot składający ofertę powinien być przygotowany kadrowo  i sprzętowo do objęcia dożywianiem ok. 30 osób dorosłych.

 

 

 

Wyszczególnienie

Dotacja w 2017 r.

Dotacja w 2018 r.

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

Liczba dofinansowanych podmiotów

1

1

Kwota

16.000

16.000

 

  Środki finansowe przeznaczone na realizację  zadań konkursowych zostały wyznaczone w oparciu o projekt budżetu na 2019r. Powyższe kwoty zaplanowanych dotacji mogą ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez Radę Miejską w Głuchołazach innych kwot dotacji na realizację poszczególnych zadań objętych konkursem, w uchwalonym budżecie Gminy Głuchołazy na 2019r. Zmiana planowanych kwot dotacji zostanie podana  do publicznej wiadomości.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są : organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm. ), spełniające łącznie niżej wymienione warunki:

 1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, nie prowadzą działalności dla osiągnięcia zysku,
 2. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 3. dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz obsługą księgowo – biurową,
 4. przedstawią poprawnie sporządzonąofertę na stosownym formularzu wraz z załącznikami.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranejofertyi zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
 2. Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wsparcie zadania nie może przekroczyć 85% kosztów jego wykonania.

 

III. Rodzaj, termin i warunki realizacji zadania

Rodzaj zadania – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomoc społeczna.

Termin realizacji zadania ustala się od  dnia podpisania umowy  do 31.12.2019 r.

Warunkiem realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców Gminy Głuchołazy.

 

IV. Warunki przyznania dotacji:

 

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 19.12.2018 r. do godz. 15;00 oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2016 r. , poz. 1300/ do sekretariatu Urzędu Miejskiego (pok. Nr 11) lub na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 15,
  48-340 Głuchołazy ( w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM).Na kopercie z ofertą powinny być umieszczone następujące informacje:

 

 1. Do złożonej oferty podmiotubiegający się o dotację musidołączyć:
 1. Oferenci, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziałuw postępowaniu konkursowym, lubzłożyli dokumentyzawierające błędy mogą zostać wezwani do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, żepomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania konkursowego dotyczącego danego zadania publicznego
 2. Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokośćprzeznaczonych na dotację środków nie będą rozpatrywane.
 1. Oferty, które nie spełniają wymogów konkursu podlegają odrzuceniu.
 2. Złożone oferty ocenianesą według określonych kryteriów.
 3. Do wyboru ofert lub przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacjilubprzyznaniem dotacjiw oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).
 5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku kiedy na zadanie wpłynie tylko jedna oferta.
 6. Podmiot, który otrzymał dotację niższą od wnioskowanej zobowiązany jest do korekty kosztorysu i harmonogramu ( w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji), w terminie 7 dni od otrzymania pisemnej informacji o wynikach konkursu.
 7. Dotowany podmiot zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.
 8. Uzyskana przez podmiot dotacja nie może być wykorzystana na:
 1. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz.U. z 2016 r. , poz. 1300/  
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://gmina.glucholazy.sisco.info lub w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15, tel. 77/40 92 134

 

V. Termin, tryb i kryteria  stosowane przy wyborze ofert

 

 1. Otwarcie ofert nastąpidnia 20.12.2018 r. o godz. 8;00
 2. Oceny ofert na podstawiezłożonej dokumentacji dokona Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Burmistrza Głuchołaz.

 

 1. Komisja dokonuje oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :
 1. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 8, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
 2. Oferty, które otrzymały ocenę poniżej 8 pkt. nie podlegają dofinansowaniu
 3. Opinia Komisji Konkursowej zawierającalistę ofert, na które proponuje sięudzieleniedotacji wraz z propozycją kwoty dotacji przeznaczonej na realizacje poszczególnych zadań przekazana zostaje Burmistrzowi Głuchołaz.

O podjętych decyzjach składający  ofertę zostaną powiadomieni pisemnie

 

DOCXwzor-oferty.docx
DOCXwzor-sprawozdania.docx
PDFWyniki otwartego konkursu ofert.pdf

Wersja XML