Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w zabytkowym parku zdrojowym w Głuchołazach, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 1918/2

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja zadania pod nazwą:

„WYKONANIE PRAC PIELĘGNACYJNYCH W ZABYTKOWYM PARKU ZDROJOWYM W GŁUCHOŁAZACH, NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM GRUNTU 1918/2”.

 

Lokalizacja:

Miejscowość Głuchołazy, gmina Głuchołazy

Działka: nr 1918/2

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zabytkowym Parku Zdrojowym w Gluchołazach w zakresie cięć sanitarnych, pielęgnacyjnych  i korygujących, wiązań elastycznych, usunięcia drzew i nasadzeń uzupełniających ujętych w projekcie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu parkowego opracowanym przez rzeczoznawcę Pana Andrzeja Skupa.

Realizacja prac rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac na podstawie projektu zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu parkowego.

II. Warunki postępowania:

1) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania – 100%;

2) Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2018r.;

3) Istotne warunki umowy:

III. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

IV. Ofertę Wykonawca może złożyć:

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 20.11.2018 r.

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Osoba do kontaktu: Jarosław Feret, tel. 77 40 92 130

PDFOperat.pdf
 

Wersja XML