Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn.: „Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy - budowa muru oporowego za budynkiem muszli”

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 15.11.2018r.

 

ZP.271.2.25.2018.JSz

 

 

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

 „Rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego na terenie położonym w m. Głuchołazy  - budowa muru oporowego za budynkiem muszli”

 

 

 

Termin złożenia oferty : 21.11.2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz.doc
 

Załączniki nr 1-4 do IWZ ( formularz oferty, oświadczenia, wykazy):

DOCZałączniki 1-4 IWZ.doc
 

Załącznik nr 5 - wzór umowy:

DOCZałącznik 5 IWZ - wzór umowy.doc
 

Załącznik nr 6 - dokumentacja techniczna:

PDFDecyzja str. 2.pdf
PDFDecyzja.pdf
PDFdokumety formalno prawne.pdf
PDFMUR OPOROWY 1.pdf
PDFMUR OPOROWY 2.pdf
PDFmurek oporowy L=540 cm.pdf
PDFmurek oporowy L=810 cm.pdf
PDFzagospodarowanie.pdf
 

 Informacja o udzieleniu zamówienia:

DOCinformacja o udzieleniu zamówienia.doc
 

Wersja XML