Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i budowa wiaty grillowej w m. Gierałcice, gm. Głuchołazy, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 124/1

IRG.7011.15.4.2018.EKM

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w robót z rozbiciem kosztów na: koszty sporządzenia dokumentacji, koszty wykonania robót budowlanych (montaż wiaty wraz z grillem dwupaleniskowym, siedziskami i ławami, utwardzeniem nawierzchni pod wiatą).

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja zadania pod nazwą:

„ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA WIATY GRILLOWEJ W M. GIERAŁCICE, GM. GŁUCHOŁAZY, NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM GRUNTU 124/1”.

 

Lokalizacja:

Miejscowość Gierałcice, gmina Głuchołazy

Działka: nr 124/1

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa wiaty grillowej w m. Gierałcice, gm. Głuchołazy, na działce o nr ewidencyjnym gruntu 124/1, w tym uzyskanie zgody, na zasadach skutecznie dokonanego zgłoszenia organowi administracji   architektoniczno - budowlanej  w trybie  art. 30  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. Poz. 1332 z późn. zm.) oraz wykonaniu robót budowlanych, polegających na dostawie i montażu wiaty wraz z grillem dwupaleniskowym, siedziskami ławami, utwardzeniem nawierzchni pod wiatą.

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego.

Realizacja robót rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz wykonanie na podstawie wykonanego projektu, robót budowlanych.

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

     Wykonanie dokumentacji projektowej (odpowiednich szkiców i rysunków) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno – budowlanej:

    a)  uzyskanie kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

b) sporządzenie dokumentacji projektowej wiaty grillowej (szkice, rysunki) – 3 egz. w wersji papierowej;

c)  sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (uproszczonego)   – 2 egz. w wersji papierowej (pdf, ath);

d)  kompletną dokumentację w wersji elektronicznej (płyta CD);

e)  uzyskanie zgody, na zasadach skutecznie dokonanego zgłoszenia organowi administracji   architektoniczno - budowlanej  w trybie  art. 30  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. Poz. 1332 z późn. zm.);

 

2. Wykonanie robót:

a) dostawa i montaż wiaty grillowej (wraz z grillem dwupaleniskowym, siedziskami i ławami, utwardzeniem nawierzchni pod wiatą) na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej;

b) opracowanie mapy powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD) – 1egz.

 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

       Dostawa i montaż wiaty  grillowej konstrukcji drewnianej (wielokątnej) o powierzchni do 35 m2 wg załącznika
        nr   2, 3, 4.

Dach wielospadowy konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym (alt. blacha, deska dachowa) wraz z rynnami i rurami spustowymi.  Kąt nachylenia dachu 30 – 35o. Słupy drewniane min 14x14 cm  osadzone na kotwach, zwieńczonych obwodowo płatwią. Bariery (balustrady) z kantówki.  Posadowienie wiaty na stopach fundamentowych.

  Wyposażenie wiaty: dwa ławostoły drewniane dla ca. 20 osób oraz grill dwupaleniskowy murowany z cegły klinkierowej (alt. kamień). Ruszt ze stali kwasoodpornej albo kutej (ruchomy - umożliwiający wyjmowanie i umieszczanie bliżej lub dalej od ognia). Siedziska i ławy wykonane z sezonowanego litego drewna, całość zaimpregnowana i pomalowana wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 4. Wysokość siedziska 42,0 cm, szerokość 40,0 cm. Wysokość ławy 72,0 cm, szerokość 50 cm.

   Nawierzchnia utwardzona kostką brukową gr. min 6 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, na podbudowie z tłucznia, w obramowaniu z obrzeży betonowych 6x20 cm -  powierzchnia ca. 50 m2.

 

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały, sprzęt powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo, certyfikat zgodności.

 

4. Warunki postępowania:

 

1)    Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania – 100%;

 

2)    Warunki gwarancji i rękojmi:

rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania zamówienia i kończy swój bieg po upływie 3 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy;

 

3)   Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 19 listopada 2018r.;

 

4)   Istotne warunki umowy:

  faktury/rachunku, płatne do 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu;

5. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

- 1 (jedną) osobą - projektantem branży architektonicznej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności architektonicznej;

- 1 (jedną) osobą – która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

 

6. Wykonawca  zobowiązany jest  uwzględnić w kosztach między innymi:

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 17.09.2018 r.

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kubik - Michalska, tel. 77 40 92 110

 

……………………………………………..

podpis

PDFFormularz ofertowy-BO 2018_wita grillowa_Gierałcice_koniec.pdf
PDFmapa sytuacyjna.pdf
BMPZAŁ_2.bmp
PNGZAŁ_3.png
PNGZAŁ_4.png
 

Wersja XML