Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja kanalizacji deszczowej budynku nr 16 w ciągu ul. Al. Jana Pawła II w Głuchołazach oraz Modernizacja kanalizacji deszczowej budynku Szkoły w Gierałcicach


Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.

 1. „Modernizacja kanalizacji deszczowej budynku nr 16 w ciągu ul. Al. Jana Pawła II w Głuchołazach
 2. „Modernizacja kanalizacji deszczowej budynku Szkoły w Gierałcicach”

 ( opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji kanalizacji deszczowej dla budynków gminnych wraz z wpięciem do istniejących kanalizacji deszczowych.

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

ƒ inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy                         

 1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

(określić warunki gwarancji)

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia:  15.10.2018r.
 2. Zakres robót:

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

Modernizacja kanalizacji deszczowej budynku nr 16 w ciągu ul. Al. Jana Pawła II w Głuchołazach

Modernizacja kanalizacji deszczowej budynku Szkoły w Gierałcicach

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu każdego zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: pełne koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opłata za podkłady geodezyjne oraz ewentualne wypisy z rejestrów gruntów, koszty opracowania przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji po stronie wykonawcy,

         (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte           wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 1. Ofertę Wykonawca może złożyć:

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy- oferty należy składać na każde zadanie oddzielne. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wyłącznie na jedno z wymienionych zadań z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 12.09.2017r., do godziny 1200

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

1.Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu i adresu e-mail przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w zakresie postępowania na zadanie pn. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań pn.„Modernizacja kanalizacji deszczowej budynku nr 16 w ciągu ul. Al. Jana Pawła II w Głuchołazach„Modernizacja kanalizacji deszczowej budynku Szkoły w Gierałcicach”

JPEGgieralcice.jpeg
 

Wersja XML