Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w robót projektowych oraz budowlano – instalacyjnych z rozbiciem kosztów na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia

IRG.7011.16.4.2018.EKM

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

                                                                          

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w robót projektowych oraz budowlano – instalacyjnych z rozbiciem kosztów na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia:

 

      a)      I ETAP - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza gazowego n/c oraz wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej aparaty gazowe w pomieszczeniach kuchennych znajdujących się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie (Bodzanów nr 83b, nr ewid budynku 247).wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego uproszczonego oraz opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

     b)         II ETAP - wykonanie zaprojektowanej instalacji gazowej oraz przyłącza gazowego do budynku szkoły. Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych związanych z w/w modernizacją kuchni szkolnej, w tym rozbiórka  (demontaż) istniejącego pieca kaflowego, uzupełnienie (naprawa) tynków z ułożeniem glazury ściennej jak istn., uzupełnienie (naprawa) posadzki ceramicznej jak istn., odmalowanie ścian ponad glazurą (farba o wysokiej odporności na szorowanie - klasa 2, antybakteryjna, antygrzybiczna);

     c )    III ETAP Zakup oraz montaż aparatów gazowych (kuchenki gazowej 6–cio  palnikowej z piekarnikiem gazowym, dwóch taboretów gazowych 9 kW każdy, przepływowego podgrzewacza gazowego 24 kW)

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest realizacja zadania pod nazwą:

 

ROBOTY PROJEKTOWE ORAZ BUDOWLANO - INSTALACYJNE W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BODZANOWIE (BODZANÓW NR 83b, DZIAŁKA O NR EWIDENCYJNYM GRUNTU 172/3)”

Lokalizacja:

Miejscowość:  Bodzanów Nr 83b, gm. Głuchołazy

Działka: nr ewidencyjnym gruntu 172/3

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

      a)      I ETAP - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza gazowego n/c oraz wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej aparaty gazowe w pomieszczeniach kuchennych znajdujących się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie (Bodzanów nr 83b, nr ewid budynku 247).wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego uproszczonego oraz opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

     b)    II ETAP - wykonanie zaprojektowanej instalacji gazowej oraz przyłącza gazowego do budynku szkoły. Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych związanych z w/w modernizacją kuchni szkolnej, w tym rozbiórka  (demontaż) istniejącego pieca kaflowego, uzupełnienie (naprawa) tynków z ułożeniem glazury ściennej jak istn., uzupełnienie (naprawa) posadzki ceramicznej jak istn., odmalowanie ścian ponad glazurą (farba o wysokiej odporności na szorowanie - klasa 2, antybakteryjna, antygrzybiczna);

     c)    III ETAP Zakup oraz montaż aparatów gazowych (kuchenki gazowej 6–cio  palnikowej z piekarnikiem gazowym, dwóch taboretów gazowych 9 kW każdy, przepływowego podgrzewacza gazowego 24 kW)

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację i zorganizowanie całego procesu budowlanego.

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Roboty projektowe oraz budowlano - instalacyjne w ramach modernizacji kuchni przy szkole podstawowej w Bodzanowie, w tym:

a)  uzyskanie kopii mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

b) sporządzenie dokumentacji projektowej (wielobranżowej), obejmującej zakres planowanych robót budowlano – instalacyjnych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – 5 egz. w wersji papierowej;

c) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego uproszczonego  – 2 egz. w wersji papierowej (pdf, ath);

d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej (pdf);

e) sporządzenie całej dokumentacji w wersji elektronicznej (płyta CD - pdf, ath);

f) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w tym: uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę;

g) wykonanie zaprojektowanej instalacji gazowej oraz zakup i montaż aparatów gazowych (kuchenka gazowa 6–cio  palnikowa z piekarnikiem gazowym, dwa taborety gazowe 9 kW każdy, przepływowy podgrzewacz gazowy 24 kW);

h) wykonanie prac budowlano – instalacyjnych związanych z w/w modernizacją kuchni szkolnej, w tym rozbiórka (demontaż) istniejącego pieca kaflowego, uzupełnienie (naprawa) tynków z ułożeniem glazury ściennej jak istn., uzupełnienie (naprawa) posadzki ceramicznej jak istn., odmalowanie ścian ponad glazurą (farba o wysokiej odporności na szorowanie - klasa 2, antybakteryjna, antygrzybiczna). W ramach modernizacji kuchni należy uwzględnić ew. przebudowę kominów (przewodów spalinowych   oraz wentylacji grawitacyjnej);

i) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;

j) zapewnienia nadzoru kierownika budowy w specjalności instalacyjnej.

k) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

. powykonawczej;

l)  uzyskanie protokołu odbioru i  sprawdzenia instalacji gazowej z próbą szczelności;

ł)  uzyskanie protokołu odbioru kominiarskiego.

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

 

    1) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest   odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 32 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. O odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r. Poz. 21 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.z 2018r. Poz. 799 ze zmianami).

         2) Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy w przedmiocie zamówienia należy:

          a) organizacja i zagospodarowanie terenu;

          b) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;

           c) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy);

           d) prowadzenie robót w sposób bezpieczny;

           e) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

         3) Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – instalacyjnych oraz zasadami wiedzy technicznej.

         4) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały, sprzęt powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest, świadectwo, certyfikat zgodności.

         5) W organizacji budowy należy uwzględnić, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie Szkoły Podstawowej.

 

Warunki postępowania:

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania – 100%
 2. Warunki gwarancji i rękojmi:

Rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania zamówienia i kończy swój bieg po upływie 3 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy.

Na elementy wbudowane (urządzenia, aparaty gazowe itp.) - zgodnie z  gwarancją producenta.

 

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 15 listopada 2018r.
 2. Istotne warunki umowy:

 

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

6.   W przedłożonej ofercie (zał. nr 1) Wykonawca oświadczy o posiadaniu odpowiednich uprawnień, jak również niezbędnej wiedzy, doświadczenia i dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

 

7. Wykonawca  zobowiązany jest  uwzględnić w kosztach między innymi:

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 07.09.2018 r., do godziny 11:00.

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kubik - Michalska, tel. 77 40 92 110

 

……………………………………………..

 podpis

 

PDFdocument2018-08-14-094312.pdf
DOCFormularz ofertowy-KUCHNIA _GAZ.doc
PNGMAPA_BUDYNKI_83b.png
PDFwar. 60799 Szkoła Podstawowa Bodzanów.pdf
 

Wersja XML