Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont nawierzchni drogi ul. Szymanowskiego w Głuchołazach na odcinku 173mb

Głuchołazy, dnia 20.07.2018r.

 

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
Remont nawierzchni drogi ul. Szymanowskiego w Głuchołazach na odcinku 173mb

 ( opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

 

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres dokumentacji projektowej zadań obejmuje:

Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z regulacja pionowa urządzeń obcych oraz wymianą krawężników po jednej stronie.

Warunki postępowania

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 80%.

x okres gwarancji 20%

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy                     

 1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji i rękojmi - od 12 do 36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.(określić warunki gwarancji)
 2. Pożądany termin realizacji zamówienia:  31.08.2018r.
 3. Zakres robót:

Przedmiotem opracowania jest m.in.

 

UWAGA: Istniejąca nawierzchnia drogi ul. Szymanowskiego zostanie wyremontowana poprzez ułożenie dodatkowej warstwy asfaltowej na istniejącej nawierzchni. Obecnie na ul. Szymanowskiego znajdują się płyty betonowe „trylinka” , na których została położona nawierzchnia asfaltowa.

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy koszty zabezpieczenia budowy, koszty związane z organizacja ruchu, koszty dozoru budowy.

        (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte         wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

           

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 1. Oferty Wykonawca może złożyć:

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 26.07.2018r., do godziny 1200

 

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu i adresu e-mail przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w zakresie prowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi ul. Szymanowskiego w Głuchołazach na odcinku 173mb”

 

 

** niewłaściwe skreślić

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.                     

Wersja XML