Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie izolacji pionowej na 2 ścianach fundamentowych ok 40,5mb, montażem plomb szklanych, montaż daszków na kominie, montaż 3 szt klap zwrotnych na odwodnieniu piwnicy oraz wykonanie elastycznej powłoki na warstwie papy termozgrzewalnej...

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie izolacji pionowej na 2 ścianach fundamentowych ok 40,5mb, montażem plomb szklanych, montaż daszków na kominie, montaż 3 szt klap zwrotnych na odwodnieniu piwnicy oraz wykonanie elastycznej powłoki na warstwie papy termozgrzewalnej na dachu dobudówki pow ok 6m2 wraz z obróbką blacharską budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach

( podać nazwę zamówienia )

Izolację należy wykonać na dwóch pozostałych ścianach budynku łączna długość ścian to 40,5mb  (szacowana głębokość to 2m) przy ścianie fundamentowej, którą należy odtworzyć po wykonanych pracach.  Daszek ocynkowany na kominie,  wykonanie elastycznego pokrycia dachowego na dachu dobudówki wraz z obróbka blacharską na łączeniu dachu głównego z dachem z papy, wykonanie 3 szt klap zwrotnych w piwnicy, wykonanie plomby szklanej na pęknięciu budynku, uzupełnienie tynku w miejscu plomby

 

Gmina Głuchołazy zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty na realizację  w/w zadania.

Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w m.in.:

  1. Izolacja ścian

2. wykonanie plomby szklanej wraz uzupełnienie tynku w miejscu plomb;

3. wykonanie daszku ocynkowanego na kominie;

4. wykonanie elastycznego pokrycia dachu wraz z obróbka blacharską;

5. wykonanie 3 szt klap zwrotnych w piwnicy w odwodnieniu posadzki

 

Głębokość posadowienia fundamentów szacuje się na wys 2m poniżej poziomu terenu. Wykonawca do ceny wykonania zadania musi podać cenę jednostkową (brutto) za wykonanie 1m2 powierzchni izolacji. Oraz cenę brutto za wykonanie pozostałych elementów wchodzących w zamówienie.

 

 

Termin złożenia oferty :,12.07.2018r. do godz. 12.00

Termin wykonania robót do 31.08.2018r.

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 

      Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,

 

Uwaga !

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

PDFzałacznik protokół.pdf
 

Wersja XML