Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół nr 40 Komisja Rewizyjna 17.05.2022

Protokół Nr 40/22

 

z posiedzenia członków Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 17 maja 2022 r. o godz. 09.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas trwania komisji od godz. 09.00 do godz. 11.05

 

Temat posiedzenia:

            1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

            2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji 19.04.2022 i 4.05.2022.

            3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

            4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

            5. Zakończenia posiedzenia.

 

Ad. 1

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela – przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem Protokołu z Posiedzenia Komisji z dnia 19 kwietnia 2022 r.? Za jednogłośnie głosowało 7 radnych, Kto z Państwa jest za przyjęciem Protokołu z Posiedzenia Komisji z dnia 04 maja 2022 r.? Za jednogłośnie głosowało 7 radnych.

Ad. 3

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela – przechodzimy do zaopiniowania materiałów na sesję i projektów uchwał.

 

Głosowanie Projektów Uchwał

W głosowaniach po usprawiedliwieniu nie uczestniczył radny Michał Koszut, głosowało 6 radnych.

1.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuchołaz wotum zaufania.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

2.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2021

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko.

W dyskusji udział wzięli radni: R. Udziela, M. Koszut, A. Łabaza, Sz. Biliński, J. Chaszczewicz, S. Szul.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 1 radny głosował przeciw, 1 radnych wstrzymał się od głosu.

3.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia              absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

4.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko.

W dyskusji udział wzięli radni: R. Udziela, M. Koszut, A. Łabaza, Sz. Biliński, J. Chaszczewicz, S. Szul.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

5.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

6.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Głuchołazy.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych.

7.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych.

8.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych.

 

9.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Kraszewskiego.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych.

 

10.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen. Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych.

11.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Karłowicza w Głuchołazach.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych.

 

12.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Konradów.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za ? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych.

 

13.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za ? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 6 radnych.

 

Ad. 4

Komisja Rewizyjnej na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 17 maja 2022 roku podjęła następujące wnioski:

 

Komisja przyjęła do wiadomości:

1. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2022 r.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.

3. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 rok.

 

W posiedzeniu Komisji obecny był Sekretarz Miasta Pan Piotr Wierzbicki, który przedstawił Raport o stanie Gminy. W dyskusji udział wzięli radni: R. Udziela, A. Łabaza, S. Szul, Sz. Biliński, M. Koszut, J. Chaszczewicz.

 

4. Opinie  w sprawie projektów uchwał:

 

a. Opinia Komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek  

 

b. Opinia Komisji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2021 r.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

c. Opinia Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z

tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

d. Opinia Komisji w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

e. Opinia Komisji w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy

Głuchołazy na lata 2022-2026.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

f. Opinia Komisji w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z

przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy

Głuchołazy.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

g. Opinia Komisji w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka

ratownika OSP.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek   

 

h. Opinia Komisji w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

na obszarze miasta Głuchołazy.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

i. Opinia Komisji w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Kraszewskiego.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

j. Opinia Komisji w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen. Okulickiego, Leśnej w

Głuchołazach.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

k. Opinia Komisji w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Karłowicza w Głuchołazach.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

l. Opinia Komisji w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Konradów.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

ł. Opinia Komisji w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

W posiedzeniu Komisji obecny był Naczeknik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Jarosław Feret, który omówił projekt uchwały przewidziany do wprowadzenia na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Olszak”

Radni  podjęli również dyskusję dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z kończącą się umową z przedsiębiorstwem Ekom na odbiór odpadów komunalnych.

 

W dyskusji udział wzięli radni: M. Koszut, R. Udziela, S. Szul, J. Chaszczewicz.

 

 

5. Wolne wnioski

 

a. Komisja nie skonstruowała wolnych wniosków

 

Ad. 5

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Wersja XML