Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół nr 35 Komisja Sportu 16.05.2022

Protokół Nr 35/22

 

z posiedzenia członków Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbyło się w dniu 16 maja 2022 r. o godz. 09.45 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas trwania komisji od godz. 09.45 do godz. 11.55

 

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Przegląd stanu infrastruktury sportowej gminy, - wyjazd - stadion, basen.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Bolesław Stychno. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Bolesław Stychno – przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji ? Za głosowało 4 radnych, 1 radny nie głosował.

Ad. 3

W posiedzeniu Komisji obecny był  Dyrektor GOSiR Pan  Marek Szymanowski, radni zapoznali się z informacją n/t  stanu infrastruktury sportowej gminy, Pan Dyrektor omówił potrzeby remontowo – konserwacyjne w poszczególnych obiektach, wspomniał o możliwościach poszerzenia oferty sportowej, przedstawił cennik korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych w zarządzie GOSiR.

W dyskusji udział wzięli radni: B. Stychno, D. Szenawa, P. Szpak, G. Ptak, A. Szymkowicz.

Ad. 4

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno – przechodzimy do zaopiniowania materiałów na sesję i projektów uchwał.

 

Głosowanie Projektów Uchwał

1.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuchołaz wotum zaufania.

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

2.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2021

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

3.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

4.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

5.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026.

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

6.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Głuchołazy.

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

7.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

8.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy.

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

 

9.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Kraszewskiego.

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

 

10.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen. Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach.

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

11.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Karłowicza w Głuchołazach.

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

 

12.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Konradów.

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za ? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

 

13.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy.

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za ? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

 

Ad. 5

Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu, które odbyło się

w dniu 16 maja 2022 roku podjęła następujące wnioski:

 

Komisja przyjęła do wiadomości:

1. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2022 r.

W posiedzeniu Komisji obecny był Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Pan Bartosz Bukała. Komisja zapoznała się z informacją o przygotowaniu do sezonu turystycznego w 2022 r. oraz o możliwościach infrastruktury turystycznej w Gminie Głuchołazy. Omówiono bazę obiektów turystycznych i gastronomicznych oraz planowane wydarzenia turystyczne.

W tym roku miasto Głuchołazy obchodzi rocznicę 800 lecie istnienia, w związku z tym zaplanowany jest szereg uroczystości i imprez okolicznościowych, główne obchody odbędą się w dniach 10 - 12 czerwca 2022 r.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.

3. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 rok.

 

W posiedzeniu Komisji obecny był Sekretarz Miasta Pan Piotr Wierzbicki, który przedstawił Raport o stanie Gminy. W dyskusji udział wzięli radni: B. Stychno, G. Ptak, P. Szpak, D. Szenawa, A. Szymkowicz.

 

Komisja kontynuowała podjęte na poprzednim posiedzeniu Komisji prace w związku ze zmianami uchwały dotyczącej przyznawania stypendiów sportowych,

 

 

4. Opinie  w sprawie projektów uchwał:

 

a. Opinia Komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

b. Opinia Komisji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2021 r.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

c. Opinia Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z

tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek  

 

d. Opinia Komisji w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek      

 

e. Opinia Komisji w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy

Głuchołazy na lata 2022-2026.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

f. Opinia Komisji w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z

przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy

Głuchołazy.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

g. Opinia Komisji w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka

ratownika OSP.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

h. Opinia Komisji w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

i. Opinia Komisji w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Kraszewskiego.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

j. Opinia Komisji w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen.

Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

k. Opinia Komisji w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Karłowicza w

Głuchołazach.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

l. Opinia Komisji w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Konradów.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

ł. Opinia Komisji w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

W posiedzeniu Komisji obecny był Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor, omówił bieżące oraz planowane inwestycje na terenie Gminy Głuchołazy, radni pytali o przetarg na odbiór odpadów komunalnych, o możliwość rozbudowy Żłobka Miejskiego.

W dyskusji udział wzięli radni: B. Stychno, D. Szenawa, G. Ptak, P. Szpak.

 

5. Wolne wnioski

 

a. Komisja nie skonstruowała wolnych wniosków

 

Ad. 6

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wersja XML