Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół nr 35 Komisja Rolna 20.05.2022

Protokół Nr 35/22

 

z posiedzenia członków Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 08.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Czas trwania komisji od godz. 08.00 do godz. 11.10

 

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela – przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji? Za głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Ad. 3

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela – przechodzimy do zaopiniowania materiałów na sesję i projektów uchwał.

 

Głosowanie Projektów Uchwał

 

1.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuchołaz wotum zaufania.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 3 radnych, 3 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

2.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2021

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko.

 

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 3 radnych, 2 radnych głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

3.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 2 radnych, 5 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

4.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

5.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2022-2026.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 6 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

6.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Głuchołazy.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 8 radnych.

7.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.

Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

8.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 8 radnych.

 

            Projekty uchwał  w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego omówił Naczelnik Wydziału Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Pan Przemysław Zborowski.

W dyskusji udział wzięli radni: R. Udziela, J. Wojnarowski, J. Wanicki, I. Klimecki.

 

9.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Kraszewskiego.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 8 radnych.

 

10.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen. Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 8 radnych.

11.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Karłowicza w Głuchołazach.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 8 radnych.

 

12.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Konradów.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za ? Za głosowało 7 radnych, 1 głosował przeciw.

 

13.         Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy.

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za ? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 8 radnych.

 

Ad. 4

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 20 maja 2022 roku podjęła następujące wnioski:

 

Komisja przyjęła do wiadomości:

1. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2022 r.

W posiedzeniu komisji obecny był Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Pan Bartosz Bukała, który przedstawił informację o  przygotowaniach do sezonu turystycznego 2022  oraz  omówił i przedstawił planowane uroczystości i imprezy z okazji 800 lecia Głuchołaz.

W dyskusji udział wzięli radni: R. Udziela, J. Wanicki, J. Wojnarowski, I. Klimecki, B. Kanarski, głos zabrał mieszkaniec Pan L. I.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.

3. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2021 rok.

 

4. Opinie  w sprawie projektów uchwał:

 

a. Opinia Komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

 - odrzucenie uchwały w całości

za głosowało 3 radnych, 3 radnych głosowało przeciw, 2 radnych wstrzymało się od

głosu

 

b. Opinia Komisji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz

sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2021 r.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

c. Opinia Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z

tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

 - odrzucenie uchwały w całości

za głosowało 2 radnych, 5 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu

 

d. Opinia Komisji w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2022 rok.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

e. Opinia Komisji w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy

Głuchołazy na lata 2022-2026.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

f. Opinia Komisji w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu z

przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy

Głuchołazy.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

g. Opinia Komisji w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka

ratownika OSP.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

h. Opinia Komisji w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

na obszarze miasta Głuchołazy.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

i. Opinia Komisji w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Kraszewskiego.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

j. Opinia Komisji w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar w rejonie ulic Juliana Tuwima, Gen. Okulickiego, Leśnej w Głuchołazach.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

k. Opinia Komisji w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmującego obszar w rejonie ul. Wieniawskiego i ul. Karłowicza w Głuchołazach.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

l. Opinia Komisji w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Konradów.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

ł. Opinia Komisji w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy.

 - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

5. Wolne wnioski

 

a. Komisja wnioskuje o przeznaczenie i odpowiednie oznakowanie na miejsca parkingowe wewnętrznego placu przy byłej PSP 2 ul. Al. Jana Pawła II oraz przy    liceum NLO w Głuchołazach ul. Boh. Warszawy.

b. Komisja wnioskuje o dodatkowe dobrze widoczne oznakowanie dojazdu do parkingu   za stadionem.

c. Komisja wnioskuje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o usprawnienie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka i Wyszyńskiego.

d. W związku z planowanym remontem drogi krajowej i  możliwym wzmożonym ruchem pojazdów sąsiadującymi ulicami Komisja wnioskuje o naprawę drogi – ul. Kopernika.

e. Komisja wnioskuje o utwardzenie klincem drogi – łącznika ulic Wyspiańskiego z ulicą Andersa.

 

Ad. 5

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wersja XML