Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II przetarg ustny nieograniczony sprzedaż lokal uzytkowy 2U gen.Sikorskiego 16-18-18a Gł-zy

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza

II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego  nr 2U, położonego w Głuchołazach przy ul. gen.Sikorskiego 16-18-18a wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oznaczonej

jako działka  nr 601/1 o  powierzchni 0,0409 ha, objętej KW OP1P/00050835/3

 

Na działce nr 601/1 o pow. 0,0409 ha położonej w Głuchołazach przy ul. gen.Sikorskiego 16-18-18a znajduje się budynek mieszkalno-usługowy (7 lokali mieszkalnych i 4 użytkowe) dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym mieszkalnym, przekryty dachem o konstrukcji drewnianej z pokryciem z papy na pełnym deskowaniu.

Powierzchnia lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi – 509,92 m2, kubatura budynku wynosi – 2766,54 m3.

 

Przedmiotowy lokal użytkowy znajduje się na parterze budynku nr 18 i składa się z jednego pomieszczenia: biura o powierzchni użytkowej 9,90m². Jest wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie elektryczne.

Lokal nie ma sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2021r. poz 497). 

Wymieniony lokal zostanie sprzedany na własność wraz z udziałem wynoszącym 19/1000 części w gruncie oraz częściach  budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021r. Poz. 685 z późn.zm.)

Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nie zawierają żadnych wpisów.

I przetarg odbył się 10.05.2022r.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19 000,00 zł

(wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie)

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 190 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz.12.00

w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 5 % ceny wywoławczej (tj. 950 zł)  w terminie najpóźniej do dnia 22.06.2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Głuchołazach prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Głuchołazy Nr 55-8891-0000-2015-6507-9312-0003.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę dokonania wpłaty w gotówce lub zlecenia dokonania przelewu na wskazane konto, umieszczoną na dowodzie wpłaty.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu na wskazane przez nich konto.

Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej do dnia zawarcia umowy, przed podpisaniem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie będzie podlegać zwrotowi. W przypadku wznawiania granic przedmiotowej nieruchomości koszty pokrywa nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Uczestnicy przetargu winni:

 

Burmistrz Głuchołaz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pok. nr 4, tel. (77) 40 92 114). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie internetowej http://bip.glucholazy.pl

Wersja XML