Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach
(zwana dalej Biblioteką)

1. Wymagania niezbędne:

2. Wymagania dodatkowe:

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie powołania na okres 5 lat. Przewidywany czas zatrudnienia od 1 lipca 2022 r.

Zatrudnienie wymaga zawarcia przez kandydata na stanowisko Dyrektora umowy z Organizatorem, w formie pisemnej, w której zostaną określone warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Odmowa podpisania przez kandydata na stanowisko Dyrektora umowy powoduje jego niepowołanie na stanowisko.

Praca odbywać się będzie w obiekcie Biblioteki, podległych filiach, jak również na terenie Gminy Głuchołazy. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty:


Kandydat może dołączyć referencje lub opinie dotychczasowych pracodawców lub stowarzyszeń artystycznych i twórczych, z którymi współpracował w zakresie organizacji zdarzeń kulturalnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 15ºº.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczna za wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub za pomocą profilu zaufanego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Informuję, że z uwagi, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia funkcjonuje w strukturach Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, podaje się wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który przekroczył 6 %.

6. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury

Biblioteka jest samorządową jednostką kultury niebędącą instytucją artystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Biblioteka została utworzona w wyniku podziału dotychczas istniejącej instytucji kultury na dwie nowe instytucje kultury.

Wszelkich informacji udziela Pan Jarosław Fiedor pełniący obowiązki Dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się telefoniczne z sekretariatem Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 77 409 21 00 lub bezpośrednio z Panem Dyrektorem pod numerem telefonu 502 342 077.

7. Procedura naboru

Nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora ma formę dwuetapowego konkursu. W tym celu zostanie powołana komisja konkursowa, która w pierwszym etapie dokona oceny formalno-merytorycznej złożonych ofert.

O wynikach pierwszego etapu kandydaci zostaną poinformowani telefoniczne. Kandydaci, którzy zostaną pozytywnie zweryfikowanymi w pierwszym etapie konkursu zostaną zaproszeni przez komisję na rozmowy kwalifikacyjne.

Komisja zakończy pracę wskazaniem Organizatorowi kandydata rekomendowanego do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Biblioteki.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, BIP Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informujemy:


Dokumenty do pobrania:

Klauzula zgody: https://bip.glucholazy.pl/482/581/kadry-dokumenty-i-druki-do-pobrania.html,
Uchwała o podziale: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwGlucholazach/document/832675/Uchwa%C5%82a-XLV_442_22
Statut: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwGlucholazach/document/832684/Uchwa%C5%82a-XLV_444_22

 

Wersja XML