Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach
(zwana dalej Biblioteką)

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie,
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowiskach kierowniczych,
 • co najmniej 2-letni staż pracy w bibliotekach,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, nieposzlakowana opinia, pełna   zdolność do czynności prawnych i posiadanie pełni praw publicznych,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych,

2. Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie na kierunkach bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska,
 • Znajomość zasad funkcjonowania bibliotek, instytucji kultury oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowej instytucji kultury,
 • Znajomość struktury organizacyjnej Biblioteki,
 • Posiadanie doświadczenia we współpracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi, senioralnymi oraz środowiskami twórczymi,
 • Posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym z programów krajowych, unijnych oraz europejskich,
 • Znajomość specyfiki kulturalno-społecznej gminy Głuchołazy,
 • prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 • Organizacja pracy Biblioteki w sposób zapewniający skuteczną realizację jej zadań statutowych,
 • Kreowanie kierunków rozwoju działalności statutowej Biblioteki,
 • Współpraca z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, środowiskami twórczymi oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Głuchołazy w zakresie właściwości Biblioteki,
 • Bieżące zarządzanie zgodnie z przepisami dotyczącymi Biblioteki jako osoby prawnej i zakładu pracy,
 • Inicjowanie oraz koordynacja działań i nadzór nad pozyskiwaniem przez Bibliotekę środków pozabudżetowych.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie powołania na okres 5 lat. Przewidywany czas zatrudnienia od 1 lipca 2022 r.

Zatrudnienie wymaga zawarcia przez kandydata na stanowisko Dyrektora umowy z Organizatorem, w formie pisemnej, w której zostaną określone warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Odmowa podpisania przez kandydata na stanowisko Dyrektora umowy powoduje jego niepowołanie na stanowisko.

Praca odbywać się będzie w obiekcie Biblioteki, podległych filiach, jak również na terenie Gminy Głuchołazy. Występuje praca przy komputerze powiązana z obsługą urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • pisemna koncepcja funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach obejmująca okres 5 lat. Koncepcja winna uwzględniać wizję rozwoju instytucji, zasady i formy współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz uwzględniać zakres działalności, o którym mowa w Statucie instytucji,
 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.


Kandydat może dołączyć referencje lub opinie dotychczasowych pracodawców lub stowarzyszeń artystycznych i twórczych, z którymi współpracował w zakresie organizacji zdarzeń kulturalnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchołazach” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 15ºº.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczna za wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub za pomocą profilu zaufanego.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje, które nie spełnią wymagań niezbędnych podanych w ogłoszeniu, zostaną odesłane kandydatom.

Informuję, że z uwagi, że Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia funkcjonuje w strukturach Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach, podaje się wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który przekroczył 6 %.

6. Informacja o sposobie zapoznania się kandydata z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji kultury

Biblioteka jest samorządową jednostką kultury niebędącą instytucją artystyczną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Biblioteka została utworzona w wyniku podziału dotychczas istniejącej instytucji kultury na dwie nowe instytucje kultury.

Wszelkich informacji udziela Pan Jarosław Fiedor pełniący obowiązki Dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. W celu uzyskania informacji należy skontaktować się telefoniczne z sekretariatem Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 77 409 21 00 lub bezpośrednio z Panem Dyrektorem pod numerem telefonu 502 342 077.

7. Procedura naboru

Nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora ma formę dwuetapowego konkursu. W tym celu zostanie powołana komisja konkursowa, która w pierwszym etapie dokona oceny formalno-merytorycznej złożonych ofert.

O wynikach pierwszego etapu kandydaci zostaną poinformowani telefoniczne. Kandydaci, którzy zostaną pozytywnie zweryfikowanymi w pierwszym etapie konkursu zostaną zaproszeni przez komisję na rozmowy kwalifikacyjne.

Komisja zakończy pracę wskazaniem Organizatorowi kandydata rekomendowanego do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Biblioteki.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, BIP Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informujemy:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz;
 • sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Głuchołazy: adres korespondencyjny 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15, tel. 77 40 92 142;
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku z procesem rekrutacji, tj. nabory na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na Organizatorze; Jeżeli w dokumentach poda Pani/Pan dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 • Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia naboru;
 • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;
 • realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych tel. 77/40 92 142;
 • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO;
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Dokumenty do pobrania:

Klauzula zgody: https://bip.glucholazy.pl/482/581/kadry-dokumenty-i-druki-do-pobrania.html,
Uchwała o podziale: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwGlucholazach/document/832675/Uchwa%C5%82a-XLV_442_22
Statut: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwGlucholazach/document/832684/Uchwa%C5%82a-XLV_444_22