Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status Gminy Głuchołazy

 1. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.
 2. Posiada osobowość prawną i przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe.
 3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 4. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
 5. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.
 6. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami.
 7. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
 8. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Opolskiemu uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
 9. Ponadto burmistrz przedkłada w w/w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia burmistrza objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 10. O ustroju Gminy stanowi jej statut. Obecnie obowiązujący Statut Gminy Głuchołazy został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach nr NR IV/43/19 z dnia 23 stycznia 2019 r.
Wersja XML