Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Komisja Oświaty za 2021 r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY I KULTURY ZA 2021 ROK

 

Komisja oświaty i kultury pracowała w następującym składzie:

 

1. Stanisław Szul                -  przewodniczący

2. Daniel Szenawa              -  zastępca przewodniczącego

3. Barbara Reszka             -  członek

4. Alicja Szymkowicz         -  członek

5. Teresa Wilk                     -  członek

6. Mariusz Migała              -  członek

7. Grzegorz Ptak                -  członek

8. Jacek Wanicki                -  członek

9. Jerzy Wojnarowski        -  członek

 

Komisja w 2021 roku  odbyła 10 protokołowanych posiedzeń.

Działalność komisji w 2021 roku podobnie jak w 2020 była mocno ograniczona w związku z wprowadzonymi przez rząd restrykcjami dotyczącymi pandemii COVID -19. Wszystkie posiedzenia komisji prowadzone były zdalnie. Dlatego też nie można było organizować spotkań z dyrektorami placówek oświatowych gminy Głuchołazy

 

Styczeń.

      W miesiącu styczniu komisja pracowała nad przygotowaniem planu pracy na 2021 rok a także opracowała sprawozdanie z działalności za rok 2020. Na posiedzeniu członkowie komisji zapoznali się z materiałami i projektami uchwał przygotowanymi na sesję, które po dyskusji zaopiniowała.

 

Luty.

    Członkowie komisji zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Panią Naczelnik Wydziału Oświaty dotyczącym funkcjonowania naszych szkół i przedszkoli w 2020 roku, omówiono także  sprawy dotyczące bieżącej działalności naszych placówek. Omówiono i zaopiniowano  materiały przygotowane na sesję.

 

Marzec.

         Posiedzenie komisji w marcu poświęcone było omówieniu działalności Centrum Kultury w Głuchołazach. Zapoznano się ze złożonym przez Pana Dyrektora sprawozdaniem, w którym stwierdzono pewne niezgodności z faktami. Komisja podjęła wniosek o przeniesieniu tego tematu na następne posiedzenie aby zapoznać się ze złożonymi przez Dyr. wyjaśnieniami w tej sprawie a także z odpowiedziami na pytania i uwagi złożonymi przez Związki Zawodowe. Na posiedzeniu omówione zostały i zaopiniowane inne materiały i projekty uchwał przygotowane na sesję.

 

Kwiecień.

          Na posiedzeniu omawiane były materiały i odpowiedzi złożone przez Dyr. CK dotyczące działalności Centrum. Złożone przez Dyr. wyjaśnienia i odpowiedzi nie wyjaśniły w pełni wątpliwości więc komisja nie przyjęła sprawozdania z działalności Centrum Kultury za rok 2020. Kontrolą działalności zajęła się Komisja Rewizyjna. Komisja na posiedzeniu zapoznała się z materiałami przygotowanymi na sesję, które zaopiniowała.

 

Maj.

    Posiedzenie majowe poświęcone było omówieniu materiałów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2020, a także z udzieleniem absolutorium dla Burmistrza. Komisja zapoznała się z raportem o stanie gminy Głuchołazy za 2020 rok  oraz  omówione zostały materiały i projekty uchwał przygotowane na sesję.

 

Czerwiec.

      Na posiedzeniu komisji zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenie tej opłaty. Omówione zostały materiały związane z ogłoszonym przetargiem dotyczącymi z wyborem firmy. Dokonana została ocena działalności spółek gminnych GKTBS i „Wodociągi”. Omówione zostały materiały przygotowane na sesję.

 

Wrzesień.

    Posiedzenie wrześniowe poświęcone było zapoznaniu się członków komisji z materiałami dotyczącymi przygotowaniu placówek oświatowych naszej gminy do nowego roku szkolnego, a także zgłosiła  8 wniosków do budżetu na 2021 rok. Zapoznano się  z materiałami i projektami uchwał przygotowanymi na sesję.

 

Październik.

       Na posiedzeniu zapoznano się z funkcjonowaniem placówek szkół ponadpodstawowych  w obecności Dyrektorów tych placówek. Omówiono i zaopiniowano materiały i projekty na sesję w tym projekt uchwały dotyczący podziału Centrum Kultury na dwie placówki Biblioteka Gminna i Centrum Kultury.

 

Listopad.

     Listopadowe posiedzenie komisji poświęcone zostało zapoznaniu się i ocenie materiałów związanych z zabezpieczeniem zdrowotnym mieszkańców gminy Głuchołazy oraz z projektem uchwały dotyczącej 800-lecia Głuchołaz a także z innymi materiałami przygotowanymi na sesję.

 

Grudzień.

       W grudniu najważniejszym tematem była dyskusja nad projektem budżetu gminy na 2022 rok, który po dyskusji został zaopiniowany pozytywnie. Komisja zapoznała się i zaopiniowała projekt planu pracy Rady na 2021 rok oraz z innymi materiałami przygotowanymi na sesję.

 

    Szczegółowe informacje na temat działalności komisji w roku 2021 zawarte są w protokołach z posiedzeń, które dostępne są w Biurze Rady a także na BIP – ie wraz z zapisem dźwiękowym. Podsumowując, chcę w tym miejscu podziękować wszystkim członkom komisji za prawie 100% udział w pracy komisji, a także podziękować Burmistrzom, Skarbnikom, Naczelnikom wydziałów oraz pracownikom urzędu za właściwe przygotowanie materiałów niezbędnych do naszej pracy.

 

 

Stanisław  Szul

Przewodniczący Komisji

Wersja XML