Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie Komisja Budżetu za 2021r

SPRAWOZDANIE
 z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w  Głuchołazach za 2021 rok.

 

  Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach pracowała na podstawie rocznego plan pracy zatwierdzonego uchwałą nr XXVIII/280/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach  z dnia  27 styczniu 2021 roku , zał. nr 3 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Głuchołazach. Plan pracy Komisji został opracowany w swej podstawowej części w oparciu o tematykę zawartą w planie pracy Rady Miejskiej oraz dodatkowych tematów będących w sferze zainteresowania członków komisji.

 

     Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach została powołana na podstawie uchwały nr I/8/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 21 listopada 2018 roku. Na podstawie tej uchwały komisja pracowała do lutego 2021 w następującym składzie osobowym:

1. Łabaza Adam – przewodniczący komisji

2. Kanarski Bogusław – wiceprzewodniczący komisji

3. Koszut Michał – członek komisji

4. Reszka Barbara – członkini komisji

5. Stadnik Lucyna -członkini komisji

6. SkupieńMieczysław – członek komisji

Rada Miejska w Głuchołazach podjęła uchwałę nr XXX/291/21 z dniu 11 lutego 2021 r zmieniającą uchwałę nr I/8/18  z dnia 21 listopada 2018 r powołując  Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach w następującym składzie:

      1. Łabaza Adam – przewodniczący komisji

2. Kanarski Bogusław – wiceprzewodniczący komisji

3. Koszut Michał – członek komisji

4. Reszka Barbara – członkini komisji

      5. Stadnik Lucyna -  członkini komisji

      6. Pach – Gomulnicka Klaudia – członkini komisji

 7. Klimecki Ireneusz – członek komisji

 

 Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,  w tym czasie  komisja odbyła 9 posiedzeń w trakcie których podjęto 23 wniosków związanych z projektami uchwał, przedstawionymi informacjami i dotyczące innych bieżących problemów. Członkowie komisji złożyli 12 wniosków do budżtu gminy na 2022 rok. Posiedzenia komisji odbywały się przy 100 %  frekwencji za wyjątkiem posiedzenia majowego w którym nie uczestniczyła jedna osoba ze składu komisji. Posiedzenia komisji odbywały się w systemie zdalnym z uwagi na wprowadzone  ograniczenia związane z pandemią Covid-19.

 

Komisja w planie pracy na 2021 rok skupiła się na poniższych zagadnieniach:

1. Analiza wydatków poniesionych na rewitalizację byłego dworca kolejowego.

2.Wydatki na dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach
    domowych.

3. Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia w Centrum Kultury w Głuchołazach
     za 2020 r.

3. Analiza wydatków za energię elektryczną  poniesionych w 2020 roku na oświetlenie ulic
     i  terenów gminnych.

4. Wydatki poniesione na remonty dróg gminnych w 2020 roku.

5. Ocena sprawozdań finansowych gminnych spółek ( GKTBS i Wodociągi)  za 2020 rok..

6.  Złożenie wniosków do budżetu gminy na 2022 rok.

7. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi do projektu budżetu na 2022 rok.

8. Zaopiniowanie założeń do budżetu gminy na 2022 rok.

 

      Komisja złożyła min. następujące wnioski o:

 

1. Przeznaczenie 100 tys. zł  na konserwację i udrożnienie rowów na terenie Gminy Głuchołazy.

2. Przeprowadzenie Kontroli w Centrum Kultury  w Głuchołazach przez kontrolera z Urzędu  Miejskiego w Głuchołazach

3. Wydzielenie miejsc postoju na Rynku w Głuchołazach w zwiazku z dostawą towarów do miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Wnioski o wdrożenie w Centrum Kultury praktyki antymobbingowej , opracowanie oceny  ryzyka zawodowego, opracowanie regulaminu wynagrodzeń i przedstawienie go do wglądu Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

5. Dokonanie zmian w zakresie planu urządzania lasu obejmującego dz. nr ewid. 189/4 w miejscowości Jarnołtówek i wyznaczenie części tej działki na miejsca postojowe.

6. Zweryfikowanie rozstrzygnięcia Burmistrza Głuchołaz z dnia 29marca 2021 r , protokół nr    270/2021 r, pkt. 6 dot. działki nr ewid. 526 ( droga) o pow. 0,34 ha ,  którą zamierza się przeznaczyć do sprzedaży . W trosce o utworzenie dodatkowych miejsc postojowych , proponujemy dokonanie zamiany powierzchni  0,34 ha z właścicielem  działek nr 584 i nr 585. Gmina przekazuje  dzialkę nr 526 o pow. 0,34 ha na rzecz właściciela terenu po bylym ośr. Leśnik , a właściciel przedmiotowego terenu przekaże Gminie Głuchołazy fragment działki nr 585 o powierzchni 0,34 ha.

7. Przeanalizowanie możliwości zmiany struktury wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Placówkach Oświatowych podległych Gminie Głuchołazy.

8. wprowadzenie rozróżnienia stawek podatku od nieruchomości - od budynków  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w  zależności od powierzchni użytkowej przeznaczonej na tę działalność tzn. : a) dla powierzchni  do 120 m² na dotychczasowym poziomie tj. 21.00 zł za 1m², b) dla powierzchni od 120 m² do 1500 m² w wysokości 22.00 zł za 1  m², c) dla powierzchni powyżej 1500 m² w wysokości 24.00 zł za 1 m².

9. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Nadleśnictwa Prudnik, PTTK, Wydz. Promocji, Turystyki i Sportu, zainteresowanych radnych na temat  rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Głuchołazy.

Z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z Covid-19 , nie odbyły się zaplanowane posiedzenia Komisji w terenie.

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego  złożyła 12  wniosków do Budżetu Gminy Głuchołazy na 2022 r.:

1. Wykonanie nowej elewacji na budynku Przedszkola nr 1.

2. Zabezpieczenie środków na remont parkingu przy ul. Koszyka od strony ul. Kraszewskiego.

3.Wykonanie dokumentacji - odwodnienie i utwardzenie terenu  od strony drogi powiatowej przy Świetlicy Wiejskiej w Charbielinie.

4.Zabezpieczenie środków na remont chodnika przy ul. Kolejowej w górnej części wraz z wygospodarowaniem miejsc parkingowych.

5. Dokończenie elewacji Żłobka Miejskiego.

6.Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Dworcowej w Głuchołazach oraz Osiedla Bodzanów-Świdnicka.

7. Wykonanie dokumentacji projektowej na plac zabaw , terenu kortów przy ul. Świdnickiej.

8.Wykonanie zadaszenia przy Kaplicy Cmentarnej w Głuchołazach.

9.Wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej Osiedla Pasterówka oraz wykonanie remontu drogi.

10. Zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie odwodnienia i utwardzenia terenu pod miejsca postojowe dz. nr  189/4 przyległego do dz. nr 574 w Jarnołtówku.

11. Wyremontować mostek w miejscowości Jarnołtówek , zjazd z drogi powiatowej na drogę gminną nr 539/2.

12. Wymienić system otwoerania bramek w Przedszkolu nr 1.

 

         Z poszczególnych posiedzeń komisji sporządzany jest protokół w formie pisemnej a posiedzenie utrwalane jest na płycie CD. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego komisji. Protokoły przechowywane są  w dokumentacji komisji a wnioski podejmowane przez komisję przekazywane są  burmistrzowi. Odpowiedzi burmistrza, innych instytucji  na wnioski komisji, zdeponowane są w dokumentacji   Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

 

W posiedzeniach komisji uczestniczył burmistrz, wiceburmistrz, skarbnik gminy, merytoryczni pracownicy urzędu, instytucji i organizacji, którzy udzielali informacji i wyjaśnień przy omawianiu poszczególnych zagadnień.

 

Przewodniczący Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego

Adam Łabaza

Wersja XML