Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół nr 20 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 11.01.2022

Protokół Nr 20/22

 

z posiedzenia członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czas trwania komisji od godz. 10.00 do 10.15

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Rozpatrzenie skargi.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2021 r.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Pan Paweł Szpak. Przywitał  członków komisji i stwierdził quorum.

 Ad.2

Przewodniczący Komisji Pan Paweł Szpak przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji? Za przyjęciem jednogłośnie głosowało 4 radnych.

 Ad.3

Tematem posiedzenia Komisji była Skarga Państwa Katarzyny, Kamila i Barbary zamieszkałych Burgrabice z dnia 22 grudnia 2021 r. na działalność Burmistrza.

W wyniku dyskusji Komisja podjęła wniosek: o przekazanie skargi według właściwości do Burmistrza Głuchołaz.

Przewodniczący Komisji Pan Paweł Szpak przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za ? Za jednogłośnie głosowało 4 radnych.

Uzasadnienie:

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie objętej przedmiotem skargi w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Komisja wnioskuje o przekazanie pisma do organu właściwego.

 

Ad.4

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2021 r. przygotował i przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Paweł Szpak.

Członkowie Komisji  po zapoznaniu w glosowaniu jednogłośnie za, przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 r. 

Ad.5

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczył:

Paweł Szpak

Protokołował:

Krzysztof Śreniawa

Wersja XML