Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

345. J. Wanicki

1. Proszę o informację, dlaczego na ulotce o segregowaniu odpadów w gminie Głuchołazy znajduje się informacja o tym, że do pojemnika na odpady biodegradowalne nie można wrzucać trawy, liści i gałęzi? Na stronie Ministerstwa Środowiska https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac/15-pytania-i-odpowiedzi/segregacja/20-co-nalezy-wrzucac-do-pojemnika-na-odpady-biodegradowalne znajduje się informacja:

Co należy wrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne?

Proszę o podania podstawy prawnej tej różnicy.

2. Proszę o informację, czy gmina będzie wyposażać mieszkańców w stojaki z przykrywkami na worki dla odpadów: papier, szkło i metale i tworzywa sztuczne?

PDF345. J. Wanicki.pdf


W załączeniu przesyłam zapytanie radnego Pana Jacka Wanickiego złożone w dniu 02 sierpnia 2021 roku w sprawie odpadów biodegradowalnych.

Odpowiedź należy złożyć w dwóch  egzemplarzach w sekretariacie tut. Urzędu do dnia 13 sierpnia 2021 r.


W nawiązaniu do interpelacji radnego Pana Jacka Wanickiego złożonej w dniu 02 sierpnia 2021 roku w sprawie odpadów biodegradowalnych, przekazuję w załączeniu  odpowiedź złożoną przez Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Jarosława Fereta.

PDF345. odpowiedz.pdf


W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Jacka Wanickiego w sprawie:

 1. braku możliwości umieszczania w pojemniku na odpady biodegradowalne trawy, liści i gałęzi Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) o odpadach, przez bioodpady rozumie się ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Odpady kuchenne stanowiące część roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków
  i cmentarzy stanowią zatem część bioodpadów. Na podstawie art. 4 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz.  888 ze zm.)  Rada gminy może w regulaminie postanowić o zbieraniu odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Rada Miejska w Głuchołazach Uchwałą nr XXXI/300/21 z dnia 24 lutego 2021r. postanowiła o odrębnym zbieraniu odpadów
zielonych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne,

 1. czy gmina będzie wyposażać mieszkańców w stojaki z przykrywkami dla odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska informuje, iż zgodnie z § 4 pkt 1 umowy z firmą EKOM nr ZP.272.12.2021.JSz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy z nieruchomości zamieszkałych ww. firma nie ma obowiązku wyposażać mieszkańców w stojaki na worki.
Wersja XML