Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Biskupów gmina Głuchołazy

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zm.), zawiadamiam o podjęciu Radę Miejską w Głuchołazach uchwały Nr XIII/96/07 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Biskupów gmina Głuchołazy.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego
w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r.

 

Wnioski należy składać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy.

  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, w godzinach pracy Urzędu,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: umig@glucholazy.pl lub za pomocą platformy ePUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ sporządzający przedmiotowy projekt planu - Burmistrz Głuchołaz, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, w Wydziale Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego, III p., pok. Nr 32, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem telefonu: 77 40 92 111.

 

 

Burmistrz Głuchołaz

Edward Szupryczyński