Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i dostępu do sieci Internet na okres 24 miesięcy dla grupy mobilnych numerów telefonicznych użytkowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz dostawę aparatów telefonicznych.

Informacja o wyniku postępowania na:

 

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i dostępu do sieci Internet na okres 24 miesięcy dla grupy mobilnych numerów telefonicznych użytkowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  oraz dostawę aparatów telefonicznych.

 

Zgodnie z wnioskiem  i dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na podstawie rozdz. 4 § 25 Regulaminu udzielania i realizacji zamówień publicznych przez Gminę Głuchołazy oraz dokonywania wydatków publicznych o wartości do kwoty 130000,00zł w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1077-PR.250/2021 Burmistrza Głuchołaz z dnia 1 lutego 2021r.  przeprowadzono postępowanie w celu udzielenia zamówienia publicznego na  niniejsze zadanie.

W terminie składania ofert tj. do dnia  12.08.2021 r. do godziny 15:00 wpłynęły 3 oferty złożone przez :

Oferta nr 1 – Telestrada S.A. Al.Krakowska 22A, 02-284 Warszawa, złożona przez Panią Karolinę Konowrocką e-mail dnia 10.08.2021r. (uzupełnienie 12.08.2021r.) z adresu

Wartość netto oferty za 24 m-ce (abonament/budżet na terminale): 49968,00zł / 30000,00zł

Oferta nr 2 - P4 Sp. z o. o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1, złożona przez Pana Artura Sekułę email z dnia 12.08.2021r. z adresu

Wartość netto oferty za 24 m-ce (abonament/budżet na terminale): 32082,20zł / 30000,00zł

Oferta Nr 3 - Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160, złożona przez Pana Adriana Lipkę e-mail z dnia 12.08.2021r. z adresu

Wartość netto oferty za 24 m-ce (abonament/budżet na terminale): 30864,00zł / 30360,00zł

 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty  tj.: Oferty nr 3 Wykonawcy:

Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w opublikowanym zapytaniu cenowym.

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

PDF20210813 Zawiadomienie o wyborze.pdf


Odpowiedzi do złożonych zapytań dot. zamieszczonego na stronie internetowej BIP Gminy Głuchołazy zapytania ofertowego na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i dostępu do sieci Internet na okres 24 miesięcy dla grupy mobilnych numerów telefonicznych użytkowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  oraz dostawę aparatów telefonicznych.

 

W związku ze zgłoszonymi zapytaniami e-maile z 06.08.2021r. wyjaśniam:

 

Pytanie 1

Wykonawca  zwraca się o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna umowy będzie zawierać wszystkie elementy wskazane w ww. przepisie.

 

Pytanie 2

Zgodnie z treścią postanowień § 3 ust.3 Umowy każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wykonawca zwraca uwagę, że umowa ma charakter umowy zawartej na czas określony i wynika to z treści postanowień § 3 ust.1 Umowy. Istotnym jest, co wynika z treści  art. 3531 k.c., że umowy zawarte na czas określony charakteryzuje brak  możliwości wcześniejszego jego zerwania w drodze wypowiedzenia którejkolwiek ze stron kontraktu. Możliwość przerywania okresu trwania zobowiązania jest bowiem właściwa dla umów zawieranych na czas nieokreślony i dla tego rodzaju umów przewidziana została instytucja wypowiedzenia umowy. Natomiast umowy zawierane na czas określony zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które jeżeli tylko są wykonywane należycie, to powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa.

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający potwierdza, że § 3 ust.3 Umowy zostanie wykreślony lub doprecyzowany poprzez wskazanie przyczyn z powodu których umowa będzie mogła być wcześniej rozwiązana?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 3 ust. 3 umowy. Dokonano stosownych zmian we wzorze umowy. Poprawiony projekt umowy w załączeniu.

 

Pytanie 3

Odnośnie zapisów  §1 ust. 12 Umowy, wnosimy o zmianę w taki sposób, aby za dzień zapłaty uznawany był dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §1 ust. 12 Umowy.

 

Pytanie 4

Zgodnie z zapisami § 6 ust. 11 Umowy, Zamawiający przewidział dla siebie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktury).

W związku z powyższym zauważyć należy, iż działanie Zamawiającego oparte na w/w prawie doprowadzić może nie tylko do poważnych nieporozumień pomiędzy stronami umowy, a także może wywrzeć negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. Niejednokrotnie bowiem zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia o naliczenie kar umownych, jak i ustalenie wysokości tych kar może być sporne. W takiej sytuacji niezbędne wydaje się podjęcie przez Strony umowy działań zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek skutkujących naliczeniem kar umownych, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna potrącona została naliczona prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto, stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli czy to Wykonawcy czy sądu, może ono być uznane za nadużycie prawa skutkujące nieważność tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 k. c. w zw. z art. 139 ust. 1 p. z. p.

W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów wzoru umowy poprzez dodanie w jej treści zapisu o konieczności uzgodnienia między stronami umowy potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (faktury)?

Odpowiedź: W § 6 umowy nie ma ust. 11. Zasady naliczania kar umownych poprzedza – postępowanie reklamacyjne opisane w ust. 6-7 ww. paragrafu. Zatem naliczenie kar umownych poprzedzone jest przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego, w wyniku którego wystawiona zostanie księgowa nota obciążeniowa, co Zamawiający uznaje za wystarczającą formę kontaktu. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zmiany treści przedmiotowego zapisu.

 

Pytanie 5

Wśród udostępnionych na stronie Zamawiającego dokumentów dotyczących niniejszego postępowania brak jest wzoru formularza ofertowego, na jakim Wykonawca powinien złożyć ofertę.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o udostępnienie wzoru formularza ofertowego lub wskazanie jakie dokładnie elementy powinna zawierać oferta Wykonawcy.

Odpowiedź: Oferta Wykonawcy winna zawierać następujące informacje:

 1. Nazwy i wysokości abonamentów za każdy numer telefoniczny.
 2. Opis usług wchodzących w skład tych abonamentów oraz wysokości stawek indywidualnych, których Wykonawca nie wlicza do abonamentu i są osobno płatne. Dane te muszą  uwzględniać wymagania Zamawiającego  zawarte w zapytaniu ofertowym i opisane w części dot. „Wymagania” m.in.:
  1. Rozmowy w Polsce w sieci własnej i innych operatorów, a także stacjonarne – bez limitu,
  2. SMS i MMS na terenie kraju – bez limitu,
  3. Połączenia/ SMS/MMS do i z Czech i Niemiec w ramach posiadanej puli numerów – bez limitu,
  4. Minimum 8 GB Internetu dla każdego numeru, a po przekroczeniu tego limitu możliwości korzystania z internetu z ograniczoną prędkością bez dodatkowych opłat, dla nr 504102220 i 509681827 – Internet nielimitowany.
  5. 1 stały dostęp do usługi Internet EU dla  nr 509681827,
  6. Indywidulną stawkę na usługę Internet EU,
  7. Indywidualną stawkę aktywacji dostępu do Internetu poza granicami kraju i poza UE na okres 14 dni,
  8. mobilny dostęp do Internetu LTE dla dużych Firm dla numeru 519568368,
  9. bezpłatną blokadę SMS i MMS na usługi specjalne/serwisy Premium – płatne SMS/MMS specjalne np.: horoskopy, gry itp.
  10. bezpłatną blokadę połączeń z numerami specjalnymi (usługi specjalne/ serwisy Premium) o podwyższonej opłacie np. rozpoczynające się od 0-0700…
 3. Wszelkie opłaty dodatkowe np. koszty aktywacji.
 4. Wysokość przyznanego tzw. budżetu na terminale.

Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki  wskazane w Zapytaniu ofertowym i opisane w części dot. „Sposób przygotowania oferty” , w tym Regulaminy i Cenniki.

Informuję, że przy wyborze oferty porównywana będzie wartość oferty wyliczona jako suma  wartości wszystkich abonamentów, stawek indywidualnych, opłat dodatkowych oraz wysokości przyznanego budżetu na terminale.

 

Pytanie 6

W związku z tym, że w § 9 Załącznika nr 4 umowy wskazano na ustawę, która nie jest głównym dokumentem regulującym zasady przetwarzania danych osobowych (jest nim RODO), a także w związku z powołaniem się na uchylone rozporządzenie Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia tego postanowienia na następujące:

Operator oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia i doświadczenie wymagane dla świadczenia na rzecz Abonenta usług stanowiących przedmiot Umowy, przy czym odpowiadają one obowiązującym przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych, w szczególności przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Odpowiedź: Skorygowano zapisy umowy w ww. zakresie nadając następujące brzmienie:

„§9

[Klauzula dotycząca świadczenia usług]

 1. Operator oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia i doświadczenie wymagane dla świadczenia na rzecz Zamawiającego usług stanowiących przedmiot Umowy, przy czym odpowiadają one obowiązującym przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych, w szczególności przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Operator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami, o których mowa w ust.1.”

Poprawiony projekt umowy w załączeniu.

 

 

Pytanie 7

Wykonawca wnosi, aby do umowy dodać postanowienie o tzw. udostępnieniu danych osobowych personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, że do takiego udostępnienia dojdzie, a w wyniku tego Strony staną się niezależnymi administratorami w/w danych osobowych. Poniżej propozycja zapisów, które mogą zostać zmienione poprzez dostosowanie ich do faktycznych relacji pomiędzy Stronami:

Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron.

 1. W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej Strony.
 2. W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.
 3. Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1)  oraz 2) powyżej, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.
 4. Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej.
 5. Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie www.__________________  (wersja Wykonawcy), www.__________ (wersja Zamawiającego).

 

Odpowiedź: Skorygowano zapisy umowy w ww. zakresie nadając następujące brzmienie:

„§10

[Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników, przedstawicieli Stron.]

 1. W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników, przedstawicieli zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej Strony.
 2. W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.
 3. Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ust. 1  oraz 2 powyżej, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.
 4. Strony wzajemnie przekażą osobom wskazanym w ust. 1 i 2 treść określonych przez drugą Stronę informacji o danych osobowych dotyczących przedstawicieli drugiej Strony. Przed udostępnieniem tych danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej.
 5. Jeśli Strony nie wskażą inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, to przy wykonaniu obowiązku, o którym mowa w ust. 4, należy użyć w treści Informacji o danych osobowych dotyczących przedstawicieli drugiej Strony, danych dostępnych na stronie www.___________   (wersja Wykonawcy),