Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wystąpieniu do RDOŚ

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. , poz. 247 ze zm.) dalej ooś, 

 

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ 

 

podaje do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu w sprawie wydania opinii co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie warsztatu renowacyjno-artystyczno-lakierniczego SOPLAK” na działce nr 301/1, mapa 5, obręb Konradóworaz zakresu ewentualnego raportu.

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału
w każdym jego stadium.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 ustawy Kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w zakładce „Ochrona środowiska” oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sławniowice.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wersja XML