Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

341. J. Wanicki

W związku z tym, że Głuchołazy nawiedzają bardzo obfite deszcze, wnioskuję o szybkie wyczyszczenie studzienek kanalizacyjnych na ulicy Parkowej. Proszę też o przeprowadzenie inwentaryzacji stanu tej infrastruktury na terenie gminy.

PDF341. J. Wanicki.pdf

 


W odpowiedzi na pisemną interpelację Pana Jacka Wanickiego Radnego Rady Miejskiej w Głuchołazach złożoną w dniu 20 lipca 2021r. przekazaną pismem nr BRM.0003.341.2021.K.Ś z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie studzienek kanalizacyjnych informuję , że studzienki kanalizacji deszczowej na ulicy Parkowej oczyszczane są po intensywnych opadach .

W zakresie inwentaryzacji stanu infrastruktury studzienek kanalizacji deszczowej na terenie gminy informuję , że raz w roku  z zgodnie z art. 62 ust.l pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., ustawą prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r., rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. przeprowadzany jest okresowy przegląd dróg gminnych na terenie gminy Głuchołazy w ramach którego określany jest również stan infrastruktury drogowej w tym studzienek kanalizacji deszczowej .


W nawiązaniu do pisemnej interpelacji radnego Pana Jacka Wanickiego złożonej w dniu 20 lipca 2021 r. w sprawie studzienek kanalizacyjnych, przekazuję w załączeniu odpowiedź złożoną przez Naczelnik Wydziału Inwestycji i Eksploatacji Panią Agnieszkę Sobków.

PDF341. odpowiedz.pdf
 

Wersja XML