Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Malowanie znaków poziomych na terenie miasta Głuchołazy

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
realizację zadania polegającego naMalowanie znaków poziomych na terenie miasta Głuchołazy

 

Lokalizacja realizacji zadania:

m. Głuchołazy

 

Cel zamówienia:

Zapytanie ofertowe na realizację zadania polegającego na: „Malowanie znaków poziomych na terenie miasta Głuchołazy”.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania polegającego na „Malowanie znaków poziomych na terenie miasta Głuchołazy”.

 

Mechaniczne malowanie znaków poziomych obejmuje malowanie  m. in.:

    -linii parkingowych,

    -przejść dla pieszych,

    -linii warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów P-13,

    -piktogramy miejsc dla osób niepełnosprawnych,

    -linia bezwarunkowego zatrzymania,

    -linia bezwarunkowego zatrzymania stop z zastosowaniem powierzchni wyłączonej z ruchu,

    -części wyłączone z ruchu.

 

Wykonawca zobowiązuje się do rozliczania dziennego z wykonanego malowania linii.

Zamawiający oczekuje wyceny za 1 metr kwadratowy malowania linii o określonej szerokości.

 

Cena 1 m2 wykonania oznakowania poziomego obejmuje:

                  -prace pomiarowe,

                  -roboty przygotowawcze,

                  -oznakowanie robót,

                  -przygotowanie i dostarczenie materiałów,

                  -oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

                  -przedznakowanie,

                  -naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi (odnowienie znaków),

                  -ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót

 

Cena za piktogram miejsca parkingowego obejmuje:

                  -prace pomiarowe,

                  -roboty przygotowawcze,

                  -oznakowanie robót,

                  -przygotowanie i dostarczenie materiałów,

                  -oczyszczenie podłoża (nawierzchni),

                  -przedznakowanie,

                  -naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi (odnowienie znaków),

                  -ochrona świeżo malowanych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót.

 

W ramach zadania przewiduje się m.in.:

                  -malowanie oznakowania poziomego w mieście Głuchołazy,

                  -malowanie piktogramów miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Uwagi i obowiązki Wykonawcy:

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością.
 2. Przy wykonywaniu dokumentacji należy uwzględnić wszystkie  obowiązujące w tym zakresie przepisy
  i normy prawne.
 3. Wykonawca powinien zastosować w dokumentacji rozwiązania skutkujące optymalizacją kosztów inwestycji
 4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz    uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do    przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto – 100%.
 2. Warunki gwarancji: 12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.
 3. Pożądany termin realizacji zamówienia: 30.07.2021 r.
 4. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy:

1)      wynagrodzenie ryczałtowe,

2)      płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia płatne do 30 dni od otrzymania    prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

-     posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-     posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,

-     znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-     Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

1)    w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

2)    w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: inw@glucholazy.pl

 

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do godz. 10:00 do dnia 17.06.2021r.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1)   Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2)   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am  poinformowany a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15 w zakresie postępowania na realizację zadanie polegającego na: „Malowanie znaków poziomych na terenie miasta Głuchołazy”.

 

Uwaga!

Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

ODTOznakowanie poziome Formularz ofertowy.odt
 

Wersja XML