Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół nr 28 Komisja Rewizyjna 31.05.2021

Protokół Nr 28/21

 

z posiedzenia członków Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 31 maja 2021 r.      o godz. 09.00 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Czas trwania komisji od godz. 10.00 do godz. 12.20

 

Temat posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Kontrola funkcjonowania i kosztów utrzymania świetlic wiejskich za rok 2020 – kontynuacja.
 3. Kontrola działalności CK za 2020 r. – kontynuacja.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum.

 

Ad. 2

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela odczytał pismo Dyrektora CK Pana J. Ćwieka w którym zawarte były uwagi do protokołu pokontrolnego kierownika kontrolowanego podmiotu.

W posiedzeniu Komisji online uczestniczył Dyrektor Centrum Kultury Pan J. Ćwiek.

W dyskusji udział wzięli radni: R. Udziela, A. Łabaza, S. Szul, J. Chaszczewicz, M. Skupień, M. Koszut oraz  Dyrektor Centrum Kultury Pan J. Ćwiek.

Członkowie komisji przyjęli do wiadomości uwagi do protokołu kierownika kontrolowanego podmiotu, w odniesieniu do uwag punkt 8 protokołu pokontrolnego Komisja zawnioskowała o załączenie do protokołu dwóch oświadczeń pracowników CK z dnia 19.05.2021 r. oraz 20.05.2021 r. dotyczące wyposażenia sprzętowego miejsca pracy, wniosek został poddany pod głosowanie, za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, 1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

Komisja zakończyła procedowanie kontroli.

 

Ad. 3

Przewodniczący komisji Ryszard Udziela odczytał protokół pokontrolny, Komisja zapoznała się również z audytem CK zleconym przez Burmistrza, członkowie Komisji po dyskusji uzupełnili protokół o wnioski i zalecenia.

Głosowania:

a. za zatwierdzeniem wniosku zgłoszonego przez radnego S. Szula dotyczącego Regulaminu organizacyjnego, Regulaminu wynagrodzeń i Regulaminu Pracy głosowało 5 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

b. za zatwierdzeniem protokołu pokontrolnego wraz z załączonym oświadczeniem Pani B.P z dnia 31.05.2021 r. oraz przyjęciem do wiadomości audytu z dnia 21.04.2021 r. głosowało 5 radnych,     1 radny był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Protokół pokontrolny został ponownie odczytany, podpisany przez członków Komisji i przekazany Dyrektorowi Centrum Kultury Panu J. Ćwiekowi do zapoznania.

 

  Ad. 4

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie skonstruowali wolnych wniosków.

 

  Ad. 5

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wersja XML