Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół nr 26 Komisja Oświaty 19.05.2021

Protokół Nr 26/21

 

z posiedzenia członków Komisji Oświaty i Kultury, które odbyło się w dniu 19 maja 2021 r. o godz. 09.00 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Czas trwania komisji od godz. 09.00 do godz. 12.30

 

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Stanisław Szul. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum.

 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Stanisław Szul – przechodzimy do głosowania.

Kto z Państwa jest za przyjęciem Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji?  Za  głosowało 5 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 2 radnych nie głosowało.

 

Ad. 3

Przewodniczący komisji Stanisław Szul – przechodzimy do zaopiniowania materiałów na sesję i projektów uchwał.

 

 1. Głosowanie Projektów Uchwał

 

Radna B. Reszka nieobecna na posiedzeniu Komisji.

 

 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. Przewodniczący komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  jest za? Za głosowało 6 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 r. Przewodniczący komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 6 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Przewodniczący komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 6 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miny Głuchołazy na 2021 rok. Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko oraz Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor. W dyskusji udział wzięli radni: J. Wojnarowski, J. Wanicki, D. Szenawa, M. Migała, I. Klimecki, S. Szul. Przewodniczący komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa est za? Za głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025. Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta Pan Sławomir Deko. Przewodniczący komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022. Przewodniczący komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Przewodniczący komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za jednogłośnie głosowało 8 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie pomnika-kamienia. Przewodniczący komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za jednogłośnie głosowało 8 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Jordanowa. Przewodniczący komisji Stanisław Szul przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 6 radnych, 2 radnych było przeciw.

 

Ad. 4

Komisja Oświaty i Kultury na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 19 maja 2021 roku podjęła następujące wnioski:

 

Komisja przyjęła do wiadomości:

1. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2021 r.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

3. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2020 rok.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2020 rok, informacja o stanie mienia komunalnego.

 

5. Opinie  w sprawie projektów uchwał:

 

         a. Opinia Komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

              - przyjęcie uchwały bez poprawek  

 

         b. Opinia Komisji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 r.

              - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         c.  Opinia Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

              - przyjęcie uchwały bez poprawek  

 

         d. Opinia Komisji w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek      

 

         e. Opinia Komisji w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         f. Opinia Komisji w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         g. Opinia Komisji w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek   

 

         h. Opinia Komisji w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie pomnika-kamienia.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

           i. Opinia Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Jordanowa.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

  6. Wolne wnioski

       Komisja nie skonstruowała wolnych wniosków.

 

   7.  W temacie zaopiniowania wniosku Komisji Sportu - „Komisja wnioskuje do rozważenia, przez wszystkich Radnych ażeby na terenie Gminy Głuchołazy wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 z wyłączeniem ogródków piwnych i restauracji”, -

        - Komisja Oświaty odrzuca wniosek w całości

 

 

Ad. 5

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wersja XML