Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół nr 25 Komisja Sportu 17.05.2021

Protokół Nr 25/21

 

z posiedzenia członków Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbyło się w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 09.45 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Czas trwania komisji od godz. 09.45 do godz. 11.45

 

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Bolesław Stychno. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum.

 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Bolesław Stychno – przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

 

Ad. 3

Przewodniczący komisji Bolesław Stychno – przechodzimy do zaopiniowania materiałów na sesję i projektów uchwał.

 

 1. Głosowanie Projektów Uchwał

 

 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 r. Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa  jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.
 1.  Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miny Głuchołazy na 2021 rok. Projekt uchwały omówił Skarbnik Pan Sławomir Deko, oraz Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor. W dyskusji udział wzięli radni: B. Stychno, A. Szymkowicz. Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.
 1.  Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025. Projekt uchwały omówił Skarbnik Pan Sławomir Deko. Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022. Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie pomnika-kamienia. Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosowało 5 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Jordanowa. Przewodniczący komisji Bolesław Stychno przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Głosowało 5 radnych.

 

Ad. 4

Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 17 maja 2021 roku podjęła następujące wnioski:

 

Komisja przyjęła do wiadomości:

1. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2021 r. Przygotowanie do sezonu turystycznego 2021 r. omówił Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Pan Bartosz Bukała Głos zabrał uczestniczący w posiedzeniu Komisji Radny Adam Łabaza.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

3. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2020 rok.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2020 rok, informacja o stanie mienia komunalnego.

 

5. Opinie  w sprawie projektów uchwał:

 

         a. Opinia Komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

              - przyjęcie uchwały bez poprawek  

         

         b. Opinia Komisji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 r.

              - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         c.  Opinia Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

              - przyjęcie uchwały bez poprawek  

 

         d. Opinia Komisji w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek      

 

         e. Opinia Komisji w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         f. Opinia Komisji w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         g. Opinia Komisji w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustaleniajej przebiegu.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek   

 

         h. Opinia Komisji w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie pomnika-kamienia.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         i. Opinia Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Jordanowa.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

  6. Wolne wnioski

    a. Komisja wnioskuje o naprawę nawierzchni przy huśtawkach na placu zabaw przy ul. Skłodowskiej /po opadach deszczu zbiera się woda, tworzy struktura błotnista/.

 

Ad. 5

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji. Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wersja XML