Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół nr 25 Komisja Rolna 21.05.2021

Protokół Nr 25/21

 

z posiedzenia członków Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się w dniu 21 maja 2021 r. o godz. 09.00 w trybie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Czas trwania komisji od godz. 09.00 do godz. 11.15

 

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 1

Otwarcia spotkania dokonał Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela. Przywitał przybyłych na posiedzenie członków komisji i stwierdził quorum.

 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Ryszard Udziela – przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem Protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji?  Za  głosowało 7 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu.

 

Ad. 3

  Przewodniczący komisji Ryszard Udziela – przechodzimy do zaopiniowania materiałów na sesję i projektów uchwał.

 

 1. Głosowanie Projektów Uchwał

 

 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 2 radnych, 3 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 r. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 2 radnych, 3 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 2 radnych, 3 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miny Głuchołazy na 2021 rok. Projekt uchwały omówił Z-ca Burmistrza Pan Roman Sambor. W dyskusji udział wzięli radni: Sz. Biliński, R. Udziela, B. Kanarski, J. Wojnarowski, J. Wanicki, I. Klimecki, J. Chaszczewicz, oraz mieszkaniec miasta Pan L. I. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 1 radny był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 4 radnych, 1 radny był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za jednogłośnie głosowało 8 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie pomnika-kamienia. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Za jednogłośnie głosowało 8 radnych.
 1. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Jordanowa. Przewodniczący komisji Ryszard Udziela przechodzimy do  głosowania. Kto z Państwa jest za? Za głosowało 7 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Jarosław Feret radni poruszyli tematy związane z programami „czyste powietrze”, dofinansowaniem usuwania azbestu a także z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W dyskusji udział wzięli radni: B. Kanarski, J. Wanicki, J. Wojnarowski, R. Udziela, J. Chaszczewicz, I. Klimecki.

 

Ad. 4

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21 maja 2021 roku podjęła następujące wnioski:

 

Komisja przyjęła do wiadomości:

1. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2021 r.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

3. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2020 rok.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2020 rok, informacja o stanie mienia komunalnego.

 

5. Opinie  w sprawie projektów uchwał:

 

         a. Opinia Komisji w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

              - odrzucenie uchwały w całości  

         

         b. Opinia Komisji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Głuchołazy za 2020 r.

              - odrzucenie uchwały w całości

 

         c.  Opinia Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

              - odrzucenie uchwały w całości  

 

         d. Opinia Komisji w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         e. Opinia Komisji w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2021-2025.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         f. Opinia Komisji w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

         g. Opinia Komisji w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek   

 

         h. Opinia Komisji w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie pomnika-kamienia.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

           i. Opinia Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Jordanowa.

             - przyjęcie uchwały bez poprawek

 

  6. Wolne wnioski

 

 1. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o zaproszenie na posiedzenie Komisji w czerwcu merytorycznych pracowników Urzędu w celu podjęcia dyskusji na temat opodatkowania budynków typu stodoła.
   
 2. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska wnioskuje o zaproszenie na posiedzenie Komisji w czerwcu merytorycznych pracowników Urzędu w celu podjęcia dyskusji na temat remontowania, wykonywania dróg technologią ażurową.
   
 3. Komisja wnioskuje o przeanalizowanie możliwości zmiany struktury wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w Placówkach Oświatowych podległych Gminie.

  d.   Komisja wnioskuje o poprawę stanu technicznego drogi polnej od stadionu w Głuchołazach do mostu w Bodzanowie.

 1. Po przyjęciu zmiany w Budżecie Gminy na Sesji w maju bieżącego roku w której to zwiększono plan wydatków bieżących min. na gospodarkę komunalną w kwocie 400 000 zł. Komisja ponownie wnioskuje o pilny remont klatki schodowej prowadzącej do biblioteki w  Gierałcicach.

 

   7.  W temacie zaopiniowania wniosku Komisji Sportu - „Komisja wnioskuje do rozważenia, przez wszystkich Radnych ażeby na terenie Gminy Głuchołazy wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22.00 z wyłączeniem ogródków piwnych i restauracji”, -

         - Komisja Rolna odrzuca wniosek w całości

 

Ad. 5

 

Na tym zakończono posiedzenie członków komisji.

Przebieg posiedzenia zapisano na nośniku elektronicznym, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wersja XML