Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie ekofizjograficzne oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy w granicach administracyjnych gminy - nr ZP.272.2.4.2018.JS

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Głuchołazy reprezentowana przez Burmistrza Głuchołaz

zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi pod nazwą:

 

„Opracowanie ekofizjograficzne oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Głuchołazy w granicach administracyjnych gminy”

 

Termin złożenia oferty: 28.02.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm).

 

Załącznik:

ZIPIstotne Warunki Zamówienia (IWZ).zip

 

Protokół postępowania:

PDFprotokół - BIP.pdf
 


 

Wersja XML