Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na fontannę na Placu Basztowym w Głuchołazach

IE.7011.24.2018.PS 

Głuchołazy, dnia 13.02.2018r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na fontannę na Placu Basztowym w Głuchołazach

 ( opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, dostawy, usługi. Zakres zadania obejmuje  opracowanie projektu i uzyskanie niezbędnych pozwoleń konserwatorskich wraz z ewentualną zmianą istniejącego pozwolenia na budowę. Zadanie obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej(projekt budowlano-wykonawczy) fontanny,  opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz ze specyfikacją. Podkłady geodezyjne i koszty wszelkich uzgodnień po stronie wykonawcy

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

ƒ inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy’

 

 1. Zakres robót:
 2. Zakres robót:
 3. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na wykonanie fontanny na Placu Basztowym
 4. Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w m.in.:
 1. Warunki gwarancji : 36 miesiące gwarancji na dokumentację oraz 36 miesięcy liczone od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy

      (określić warunki gwarancji)

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia:  31.08.2018r.

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu umowy, opracowanie podkładu geodezyjnego oraz wszelkich uzgodnień po stronie wykonawcy

        (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte    wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

           

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 1. Ofertę Wykonawca może złożyć:

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 16.02.2018r., do godziny 1200

 

** niewłaściwe skreślić

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

                                                                                                                             ……………………………………………..

                                                                                                podpis

 

PDFMapy powykonawcze.pdf
PDFOpis techniczny i zagospodarowanie.pdf
JPEGPokój technologiczny.jpeg
PDFWzór posadzki.pdf
 

Wersja XML