Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory uzupełniające na sołtysa w Sołectwie Sławniowice

ZARZĄDZENIE NR 1213-PR.280.2021
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm/ w związku z Uchwałą Nr XXXI/317/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa  Sołectwa Sławniowice oraz  § 26 ust. 1 i 3 Statutu Sołectwa Sławniowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/335/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy/ Dz .Urz. woj. opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. poz. 1830/ w związku § 26 ust.11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca  2021r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U. z 2021 poz 512 z późn. zm./ zarządzam, co następuje:


§ 1.


Uchyla się Zarządzenie nr 1189-PR.274.2021Burmistrza Głuchołaz z dnia 13 kwietnia 2021 roku  w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających  i powołania Gminnej Komisji Wyborczej w przeprowadzeniu wyborów na Sołtysa Sołectwa Sławniowice.


§ 2.


 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZarządzenie uchylajace wybory Sławniowice.pdf
 


ZARZĄDZENIE NR 1189-PR.274.2021 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających i powołania Gminnej Komisji Wyborczej w przeprowadzeniu wyborów na Sołtysa Sołectwa Sławniowice

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm/ w związku z Uchwałą Nr XXXI 1/317/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa w Sołectwie Sławniowice oraz § 26 ust. 1 i 3 Statutu Sołectwa Sławniowice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/335/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy/ Dz .Urz. woj. opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. poz. 1830/ zarządzam, co następuje:
§ 1. Wyznacza się na dzień 30 maja 2021 roku niedziela w godzinach 8.00- 14.00 wybory uzupełniające na Sołtysa w Sołectwie Sławniowice Gminy Głuchołazy
§ 2. Zwołuje się zebranie   wiejskie na dzień 11 maja o godzinie 18.00 w Świetlicy wiejskiej   w Sławniowicach
§ 3. W celu przeprowadzenia wyborów w Sołectwie Sławniowice powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w składzie 3 osób spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach w osobach:

  1. Patrycja Kanarska
  2. Magdalena Grześków
  3. Piotr Wierzbicki 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFZarządzenie Nr 1189-PR.274.2021 Burmistrza Głuchołazach z dnia 13 kwietnia 2021 r.pdf
 


 

UCHWAŁA NR XXXII/317/21
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH


z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających  na Sołtysa Sołectwa Sławniowice

 

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm./ w związku z § 33 Statutu Sołectwa Sławniowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXII/335/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy/ Dz .Urz. woj. opolskiego z dnia 5 lipca 2017 r. poz. 1830/ Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Sołtysa  w Sołectwie Sławniowice Gminy Głuchołazy.
§ 2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów na Sołtysa określa Statut Sołectwa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PDFUchwała Nr XXXII/317/21 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 31 marca 2021 r.pdf

 

Wersja XML