Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: wymianę istniejącego przepustu rurowego dz. nr 682 w Konradowie (Skowronków)

Głuchołazy, dnia 22.01.2018r.

 

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
 wymianę istniejącego przepustu rurowego dz. nr 682 w Konradowie (Skowronków)

(opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw)

 

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres zadania obejmuje wykonanie  wymiany istniejącego przepustu rurowego w Skowronkowie wraz z wykonaniem zabezpieczenia skarpy, wykonaniem przyczółków oraz odtworzeniem rowu.

Warunki postępowania:

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy       

  1. Warunki gwarancji   Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

(określić warunki gwarancji)

  1. Pożądany termin realizacji zamówienia:  30.04.2018r.
  2. Zakres robót:

opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zadania pn. „ wymianę istniejącego przepustu rurowego dz. nr 682 w Konradowie (Skowronków)

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:

-wymiana istniejącego przepustu rurowego fi 600 o długości 9mb (materiał inwestora inwestor nie zapewnia transportu przepustu rurowego na miejsce wykonywania inwestycji, rury fi 600 o długości 3mb znajdują się w siedzibie GK TBS na ul. gen. Andersa w Głuchołazach)

-wykonanie bariery drogowej 4mb

-wykonanie 3 przyczółków z kostki granitowej

-wykonanie zabezpieczenia skarpy płytami ażurowymi (2x2,8mb wys. skarpy 1,2m, oraz 2x1,2 wysokość skarpy rowu dostosowana do głębokości remontowanego przepustu)

-odtworzenie rowu melioracyjnego na odcinku ok 30mb.

-odtworzenie asfaltu po wykopie

-przywrócenie terenu do stanu sprzed prowadzenia inwestycji

-wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia i dokonać własnych pomiarów.

  1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność częściowa ( 2 faktury z czego pierwsza płatna   po zrealizowaniu min 70% zakresu umowy ), koszty zabezpieczenia placu budowy, transportu materiałów po stronie Wykonawcy, termin płatności faktury 30 dni, płatność częściowa

        (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte         wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

  1. Oferty na realizację zadania Wykonawca może złożyć:
  • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
  • faksem na numer 77 40 92 101
  • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej inw@glucholazy.pl

 

Ofertę należy złożyć z podaniem ceny całościowej, oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu zamówienia*** w terminie do dnia 29.01.2018r., do godziny 1200

 

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

PNGskowronków.png (386,09KB)