Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zag. przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach Uchwały Nr XXVI/254/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Głuchołazy. Obszar objęty opracowaniem został wskazany na załącznikach graficznych do ww. uchwały.

Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów zmian ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 22 lutego 2021 r.:

Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuchołaz.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy (https://bip.glucholazy.pl) w zakładce RODO > Urząd Miejski.

Wersja XML