Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Przetarg nieograniczony: Modernizacja mosty w Nowym Świętowie nad rzeką Biała Głuchołaska

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.24.2020.JSz    

 

 

 

III Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Modernizacja mostu w Nowym Świętowie nad rzeką Biała Głuchołaska

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCogłoszenie BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCSIWZ.doc
 

Załącznik nr 7 do SIWZ: Dokumentacja przetargowa:

PRZEDMIAR Most w Nowym Świętowie.pdf
STWiOR.pdf
dokumentacja.zip

Zmiana treści SIWZ:

PDFzmiana treści SIWZ.pdf
PDFPRZEDMIAR Most w Nowym Świętowie 24 09 2020.pdf
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP:

DOCzmiana ogłoszenia w BZP.doc
 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ:

PDFwyjasnienie i zmiana SIWZ.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFInfor. z otwarcia ofert.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFWybór BIP.pdf
 

Wersja XML