Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko pracy - Aplikant w Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

- Aplikant

w Straży Miejskiej

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. ukończone 21 lat,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie minimum średnie,
 5. cieszy się nienaganną opinią,
 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
  i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej /w przypadku mężczyzn/,
 9. posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej przepisów z zakresu działania straży miejskich, prawa samorządowego, kodeksu wykroczeń oraz przepisów prawa o ruchu drogowym,

9. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami samochodowymi /minimum kategoria B/ oraz praktycznej umiejętność kierowania pojazdem,

10. dyspozycyjność,

11. obsługa komputera i urządzeń biurowych w stopniu podstawowym.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. wysoka kultura osobista,

2. doświadczenie w pracy w służbach mundurowych /Policja, Wojsko, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, itp./,

3. znajomość zagadnień wynikających z postępowania w sprawach o wykroczenia oraz doświadczenie w tym zakresie,

4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

5. bardzo dobra znajomość topografii Gminy i miasta Głuchołazy,

6. kreatywność,

7. umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

8. odpowiedzialność,

9. dokładność,

10. zaangażowanie,

11. odporność na stres,

12. znajomość języka obcego, ukończony kurs /np. walki wręcz, pierwszej pomocy przed medycznej, inne/.

 

III. Zakres obowiązków:

Zakres obowiązków określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1795),

IV. Etapy naboru:

V. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. Praca na czas nieokreślony,

2. miejsce pracy:
siedziba Straży Miejskiej, Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15 oraz służba patrolowa na terenie gminy Głuchołazy,

3. praca decyzyjna,

4. praca zmianowa,

5. praca w godzinach nocnych,

6. praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,

7. praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,

8. praca zespołowa,

9. bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

10. korzystanie z pojazdów służbowych w ramach obowiązków służbowych w tym
z samochodu uprzywilejowanego,

11. praca przy monitorze ekranowym,

12. możliwość uczestnictwa w szkoleniach,

13. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 – dni /od dnia zatrudnienia/ - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,

14. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust.2 i 3 oraz art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

15. odbycie szkolenia podstawowego kończącego się egzaminem /art. 25 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o Strażach Gminnych Dz. U. z 2019 r. poz. 1795/ - jeżeli kandydat takiego nie posiada,

16. Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6 miesięcy.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1. odręcznie napisany list motywacyjny,

2. CV,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia, odbyte szkolenia itp.,

5. kopia świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego dla Strażników Gminnych /Miejskich/ jeżeli takie zaświadczenie kandydat posiada,

6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełnych praw publicznych i obywatelskich,

7. oświadczenie o niekaralności,

8. oświadczenie o posiadaniu nienagannej opinii,

9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

10. kopia aktualnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze Strażnika Miejskiego (Gminnego) - wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych Strażników Gminnych (Miejskich) - (Dz. U. z 2018 r. Nr 150, poz. 903), wystawione przez uprawniony organ- jeżeli takie zaświadczenie kandydat posiada,

11. dowód osobisty, prawo jazdy / oryginał do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,

12. kopia książeczki wojskowej ze zdjęciem oraz stronami informującymi o uregulowanym stosunku do służby wojskowej /oryginał do wglądu w dniu rozmowy kwalifikacyjnej/,

13. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji /załącznik
do pobrania na stronie http://bip.glucholazy.pl/ - Nabory i konkursy na wolne stanowiska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77-409 21 06.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach, 48 – 340 GŁUCHOŁAZY, Rynek 15 lub składać w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, pokój nr 11.
Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą na kopercie zawierać dopisek ,,Oferta na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej ".

Termin składania i przesyłania ofert do dnia 16.10.2020 roku do godziny 13.00.

Oferty, które będą nieczytelne, nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów oraz wpłyną do Urzędu Miasta po terminie nie będą rozpatrywane.

PDFNabór-aplikant SM-załącznik nr 1.pdf
 

Wersja XML