Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dotyczącej przebudowy/remontu części parteru na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy nr 10 w Głuchołazach - 1

Głuchołazy, dnia 28.08.2020r.

IE.7011.17.1.2020.EKM

 

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

 

Gmina Głuchołazy zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej dotyczącej przebudowy / remontu części parteru na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy nr 10 w Głuchołazach"  ( I )

 

Lokalizacja realizacji zadania:

Budynek przy ul. Bohaterów Warszawy nr 10 w Głuchołazach 48-340 Głuchołazy, ul. Bohaterów Warszawy nr 10 (dz. nr 1246/3 ) - parter.

 

Przedmiot zamówienia:

Oferta cenowa z uwzględnieniem poniższych wymagań.

 1. ETAP I - Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej przebudowy / remontu części parteru w na pomieszczenia biurowe.

Wydzielenie niezależnych (odrębnych) pomieszczeń w części parteru z przeznaczeniem na dwa pomieszczenia biurowe dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz toaletę - ca. 164,68 m2

(Projekt obejmujący wewnętrzną część budynku)

 1. ETAP II - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych - wejście do budynku.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Opracowanie kompletnej wielobranżowej Dokumentacji budowlano – wykonawczej w zakresie uwzględniającym charakter obiektu oraz stopień skomplikowania wg wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane (aktualnej na dzień sporządzenia dokumentacji) dotyczącej przebudowy / remontu części parteru na pomieszczenia biurowe w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy nr 10 w Głuchołazach (ETAP I , ETAP II ) - 5 egz. w wersji papierowej;

 2. Opracowanie Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu
  i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - 3 egz. w wersji papierowej;

 3. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót do projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - 3 egz. w wersji papierowej;

 4. Dostarczenie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku pamięci USB - PenDrive (ath, pdf, dwg, doc) - 1 szt.

 5. Uzyskanie wymaganych przepisami wszelkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno - budowlanej ( tj. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do którego nie będzie wniesiony sprzeciw
  w drodze decyzji )

 6. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych Dokumentacją – od dnia wszczęcia postępowania na wykonanie robót budowlanych, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

 

Uwagi:

 1. Wykonawca zadania powinien zapoznać się z obiektem - wizja lokalna, przed złożeniem oferty.
 2. Od Wykonawcy wymagana jest stała współpraca z Zamawiającym w okresie realizacji zamówienia.
 3. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską - wszelkie roboty budowlane, a także zmiany funkcji, należy uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków. Przed podjęciem prac projektowych należy uzyskać wytyczne konserwatorskie odnośnie planowanych prac. ( wg MPZP).

 

Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

 

 1. Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakość wykonanej dokumentacji oraz zgodność z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
 2. Warunki do uwzględnienia w projektowaniu:

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania - 100%

 2. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30 października 2020 r.

 3. Istotne warunki umowy:

 

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 1. w formie pisemnej na adres: Gmina Głuchołazy, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

lub

 1. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:

 

Oferta musi być podpisana i złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację I ETAPU oraz II ETAPU przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 3 września 2020 r. do godziny 14:00.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z zapytaniem ofertowym jw. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz z siedzibą 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek nr 15.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego
o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kubik-Michalska tel. 77 40 92 110

 

PDFFormularz ofertowy.pdf
DOCFormularz ofertowy - dokumentacja LO.doc
PDFPlan miejscowy.pdf
PDFZapytanie ofertowe.pdf
PDFKierunek ewakuacji i rozmieszczenia sprzętu przeciw pożarowego.pdf
JPEGMapa - zakres.jpeg
JPEGIMG_7615.jpeg
JPEGIMG_7616.jpeg
JPEGIMG_7617.jpeg
JPEGIMG_7618.jpeg
JPEGIMG_7619.jpeg
JPEGIMG_7622.jpeg

Wersja XML