Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki

     

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.18.2020.JSz    

 

 

 Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

Modernizacja targowiska miejskiego w Głuchołazach przy ul. Moniuszki

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCOgloszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (  w tym załączniki do SIWZ: wzory oświadczeń i dokumentów, wzór Formularza oferty , wzór umowy):

DOCSIWZ.doc
 

Dokumentacja przetargowa:

Projekt budowlany:

ZIPProjekt PB.zip
 

Projekt wykonawczy:

ZIP01 Projekt wykonawczy opisy.zip
ZIP02 Projekt wykonawczy architektura.zip
ZIP03 Projekt wykonawczy konstrukcja.zip
ZIP04 Projekt wykonawczy sanitarka.zip
ZIP05 Projekt wykonawczy elektryka.zip
ZIP06 Projekt wykonawczy drogowa.zip
ZIP07 Projekt wykonawczy formalno prawne.zip
ZIP10 Wizualizacje.zip
 

Decyzje i oświadczenie:

PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę - przebudowa istniejącego targowiska miejskiego.pdf
PDFDecyzja zmieniająca- przebudowa istniejącego targowiska miejskiego.pdf
PDFoswiadczenie o zastosowanych producentach.pdf
 

Przedmiar:

PDFPrzedmiar.pdf
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.doc
 

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ:

PDFwyjaśnienia i zm. SIWZ.pdf
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCII ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
 

II Wyjaśnienie i zmiana SIWZ:

PDFII wyjasnienie i zmiania treści SIWZ.pdf
DOCumowa po zmianach.doc
DOCformularz oferty po zmianach.doc
 

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCIII zmiania ogłoszeniw BZP.doc
 

III Zmiana SIWZ:

PDFIII zmiana SIWZ.pdf
 

Dokumentacja zamienna -WC:

ZIPDOKUMENTACJA - ZAMIENNA (WC).zip

Zmiana ogłoszenia w BZP:

DOCIII Ogłoszenie o zmianie ogłosznenia.doc
 

IV Zmiana SIWZ:

PDFIV Zmianan treści SIWZ.pdf
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

ZIPSPECYFIKACJA.zip
 

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie BIP.pdf
 

Wersja XML