Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące sprawdzenia instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów oraz rezystancji i uziomów instalacji odgromowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15 wraz z jej remontem

Głuchołazy, dnia 02.09.2019

Nr OA.2512.7.3.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:
 

sprawdzenie instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów oraz rezystancji i uziomów instalacji odgromowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15 wraz z jej remontem lub ewentualną wymianą, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami PN.

 

I Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest :


1) sprawdzenie instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów oraz rezystancji i uziomów instalacji odgromowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ul. Rynek 15 wraz z jej remontem lub ewentualną wymianą, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami PN,
2) wykonanie w formie papierowej protokołu pomiarów po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
3) wykonanie wszystkich prac powyżej wskazanych oraz tych, które nie zostały wykazane, a są konieczne i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji odgromowej.

 1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:


1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych,
2) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z budynkiem oraz terenem w obrębie budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 15 , w zakresie niezbędnym dla wykonania zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów robocizny,
3) Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia        

 

II   Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena -  100%.

Cena musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania usług stanowiących przedmiot zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa, a także koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających  z umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz uwzględniać inne dodatkowe koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

 1. Warunki gwarancji: minimum 36 miesięcy.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 r.

 

 1. Wzór umowy: w załączniku (Załącznik Nr 1). Wykonawca po dokonaniu wyboru jego oferty zobowiązany jest do zawarcia umowy według załącznika.

 

 1. Termin związania z ofertą: 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia, w tym finansowe od Zamawiającego.

 

 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:


1) posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonania Zamówienia lub dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , posiadającymi odpowiednie uprawnienia,
2) posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania Zamówienia,
3) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,  jeżeli wykonawca dołączy do oferty kserokopię uprawnień eksploatacyjnych i dozorowych umożliwiających realizację Zamówienia,
4) sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie Zamówienia.  

                                                                                                                                                      

III Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do dnia 13.09.2019 roku do godz. 13.00.
 2. Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,  jeżeli do oferty dołączone będzie pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
 3. Ofertę można złożyć:
  1) w formie elektronicznej na adres email: umig@glucholazy.pl . W przypadku  złożenia oferty za pomocą poczty elektronicznej należy przesłać skan oferty,
  2) w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Głuchołazach (I piętro, pokój nr 11), lub
  3) przesłać na adres: Urząd Miejski w Głuchołazach,  ul. Rynek 15, 48-340. W przypadku wysłania oferty pocztą tradycyjną  liczy się data stempla pocztowego.
 1. Do oferty należy dołączyć kosztorys realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Osoba do kontaktu: Tadeusz Jakimiszyn, tel. 77 40 92 136

 

IV Załączniki:

 

 1. Załącznik Nr 1 - wzór umowy
 2. Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy.
 3. Załącznik Nr 3 - klauzula informacyjna i zgody

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

 

DOCZałącznik nr 1 - wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 3 - klauzula.doc
PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Wersja XML