Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opracowanie dokumentacji projektowej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, pomiędzy słupem energetycznym nr 477, a słupem energetycznym nr 205 (dz. nr 475) w miejscowości Biskupów

Głuchołazy, dnia 27.08.2019 r.

IE.2151.3.21.2019.JG

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

(SONDAŻ RYNKU)

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

opracowanie dokumentacji projektowej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, pomiędzy słupem energetycznym nr 477, a słupem energetycznym nr 205 (dz. nr 475) w miejscowości Biskupów.

 

Pomiędzy słupem nr 477 i nr 205 znajduje się jeden słup nr 222, na którym zlokalizowana jest lampa. Uzupełnienie punktów świetlnych ma na celu rozbudowę oświetlenia drogowego, celem doświetlenia odcinka drogi powiatowej (dz. nr 475).

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w usługi:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno – budowlanej obejmuje w szczególności:

1) wykonanie projektu budowlanego na budowę napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, pomiędzy słupem energetycznym  nr 477, a słupem energetycznym nr 205, na dz. nr 475, w miejscowości Biskupów – 4 egz. w wersji papierowej,

2)  wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz. w wersji papierowej,

3)  wykonanie przedmiaru robót – 2 egz. w wersji papierowej,

4)  wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 3 egz. w wersji papierowej,

5)  dostarczenie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej (pdf, ath, dwg) - płyta CD lub DVD,

6) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Nysie,

7) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

 

Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane lampy były tupu LED. Zamawiający posiada MASTERPLAN – dokument dotyczący wymiany istniejącego oświetlenia na nowe energooszczędne na terenie gminy Głuchołazy, w którym określono rodzaje nowych lamp (do wglądu u Zamawiającego)

2)  Zamawiający posiada zgodę właściciela dz. nr 475 na czasowe wejście w teren.

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto 100%
 2. Warunki gwarancji: rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bi
 3. eg po upływie 3 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy.
 4. Pożądany termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 29.11.2019 r. (Za termin wykonania zamówienia rozumie się odbiór kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzoną wpływem w Starostwie Powiatowym w Nysie kserokopią wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę złożonym w Starostwie Powiatowym w Nysie. Ewentualne poprawki i uzupełnienia dokonane będą przez Wykonawcę w ramach niniejszego zadania, aż do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniu adnotacji o nie wniesieniu sprzeciwu przez stosowny Organ).
 5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

1)  posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,

2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Istotne warunki umowy lub wzór umowy:

1) wynagrodzenie ryczałtowe,

2) płatność jednorazowa po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie wystawionej faktury/rachunku, płatne do 30 dni, od daty wpływu prawidłowo wystawionego dokumentu,

3) przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, sprawdzenia dokumentacji, uzyskania wszelkich opinii, zezwoleń czy decyzji jeżeli wymagają tego przepisy prawa,

4) prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego,

5) projektanci sporządzający dokumentację w czasie realizacji inwestycji będą sprawować nadzór autorski.

 

Załączniki:

1) Mapa

2) Formularz ofertowy

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 03.09.2019 r. do godziny 10:00.

 

Oferent musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze składaną ofertą j/w:

1) Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek nr 15, zamieszczoną na stronie Gminy Głuchołazy: http://bip.glucholazy.pl/464/594/rodo.html

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie podstępowania na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, pomiędzy słupem energetycznym nr 477, a słupem energetycznym nr 205 (dz. nr 475) w miejscowości Biskupów”.

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

Osoba do kontaktu:

Joanna Gruszecka, tel. 77 40 92 110, e-mail: inw@glucholazy.pl

DOCFormularz ofertowy-oświetlenie uliczne Biskupów.doc
JPEGMapa poglądowa.jpeg
PDFZgoda na dysponowanie terenem dz 485 Biskupów.pdf

Wersja XML