Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie w trybie zaprojektuj i wybuduj

IE.7011.17.4.2019.EKM

Głuchołazy, dnia 26 sierpnia 2019r.

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15

48-340 Głuchołazy

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawcy o przedstawienie oferty cenowej na realizację n/w robót z rozbiciem kosztów na: koszty sporządzenia dokumentacji, dostawy i montażu urządzeń.

 

Przedmiotem rozeznania cenowego rynku jest realizacja zadania pn.:

Budowa siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie
w trybie
zaprojektuj i wybuduj

 

Lokalizacja:

Miejscowość/wieś: Bodzanów, gmina Głuchołazy

Działka: nr 172/3

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: Budowa siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie w trybie zaprojektuj i wybuduj, które polegać będzie na wykonaniu dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej na działce nr 172/3 w miejscowości Bodzanów (w trybie zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) oraz wykonaniu robót budowlanych, polegających na dostawie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej na części boiska (wkomponowanie siłowni w zagospodarowany teren boiska sportowego) wg wykazu:

 

- wyciąg górny + rowerowej

- orbitrek + wioślarz

- biegacz

- orbitrek - podwójny

- wahadło (super) - podwójne

-

 

Uwagi:

Wykonawca zadania powinien dokonać wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno - budowlanej:

a) sporządzenie projektu zagospodarowania działki - szkic usytuowania obiektu na mapie zasadniczej (nie jest wymagana mapa do celów projektowych), z określeniem odległości od granic działki i istniejących obiektów budowlanych;

b) sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego siłowni zewnętrznej (do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) – 3 egz. w wersji papierowej;

c) sporządzenie kalkulacji kosztów (w formie tabeli) – 1 egz. w wersji papierowej;

d) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej;

e) przekazanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej (płyta CD);

 

2) Wykonanie robót:

a) dostawa i montaż nowych urządzeń siłowni zewnętrznej na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,

b) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy powykonawczej, w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD) – 1egz.

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1) Dostawa i montaż nowych urządzeń siłowni zewnętrznej obejmuje urządzenia:

 

a) wyciąg górny + rowerowej - powinno być zespolone, z pylonem, umożliwiające korzystanie przynajmniej dwóm osobom jednocześnie wraz z zachowaniem stref bezpieczeństwa,

b) orbitrek + wioślarz - powinno być zespolone, z pylonem, umożliwiające korzystanie przynajmniej dwóm osobom jednocześnie wraz z zachowaniem stref bezpieczeństwa,

c) biegacz - pojedynczy, na słupie, umożliwiający korzystanie jednej osobie wraz z zachowaniem strefy bezpieczeństwa

d) orbitrek – podwójny - powinno być zespolone, z pylonem, umożliwiające korzystanie przynajmniej dwóm osobom jednocześnie wraz z zachowaniem stref bezpieczeństwa,

e) wahadło (super) - podwójne - powinno być zespolone, z pylonem, umożliwiające korzystanie przynajmniej dwóm osobom jednocześnie wraz z zachowaniem stref bezpieczeństwa,

f) tablica z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej – w przypadku zamieszczenia regulaminu na urządzeniach siłowni, Zamawiający rezygnuje z zamówienia osobnej tablicy z regulaminem do korzystania z siłowni zewnętrznej.

 

2) Urządzenia wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i próby zniszczeń.

3) Konstrukcja nośna urządzeń - rury stalowe,

4) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszelkie stosowane materiały, sprzęt powinny odpowiadać polskim normom lub aprobatom technicznym oraz posiadać dokumenty takie jak: atest lub świadectwo lub certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.

5) W organizacji budowy należy uwzględnić, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie Szkoły Podstawowej.

 

6) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 32 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017r.
O odpadach (Dz.U. z 2018r. Poz. 21 z późniejszymi zmianami) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach i Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r. Poz. 799 ze zmianami).

7) Do zakresu robót i obowiązków wykonawcy w przedmiocie zamówienia należy:

a) organizacja i zagospodarowanie terenu;

b) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac;

c) koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy);

d) prowadzenie robót w sposób bezpieczny;

e) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

8) Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania
z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – montażowych oraz sztuką budowlaną.

 

II. Warunki postępowania:

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za całość zadania 100%

 2. Warunki gwarancji i rękojmi:

  rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bieg po upływie 5 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy.

 3. Pożądany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 29 listopada 2019 r.

 4. Istotne warunki umowy:

 5. wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie,

 6. dopuszczalna płatność częściowa (w 2 ratach) po podpisaniu protokołu odbioru częściowego (dokumentacji projektowej), po podpisaniu protokołu odbioru końcowego (wykonania robót),

 7. uzyskania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych,

 8. opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym mapy powykonawczej),

 9. ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy,

 10. prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

 11. Prace montażowe

 12. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 13. posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,

 14. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunki szczegółowe w tym zakresie:

- 1 (jedną) osobą - projektantem branży architektonicznej. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane umożliwiające projektowanie robót w specjalności architektonicznej,

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:

 2. koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,

 3. koszty organizacji zaplecza budowy /placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,

 4. koszty dozoru budowy,

 5. inne koszy, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

Ofertę Wykonawca może złożyć:

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r. do godziny 13.00

 

Uwaga!

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie cenowe rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

PDFFORMULARZ OFERTOWY.pdf
PDFMAPA ORIENTACYJNA Z ZAZNACZONYM OBSZAREM NIERUCHOMOŚCI.pdf
PDFLOKALIZACJA SIŁOWNI.pdf
DOCFormularz_ofertowy-BO_2019-silownia_zewnetrzna_Bodzanów.doc
PDFMAPA SYTUACYJNA Z ZAZNACZONYM OBSZAREM NIERUCHOMOŚCI.pdf
 

Osoba do kontaktu: Elżbieta Kubik – Michalska tel. 77 40 92 110

Wersja XML