Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze (dz. nr 485) w Biskupowie

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
 „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze (dz. nr 485)
w Biskupowie”

 ( opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

 

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w zadania.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej linii kablowej minimum 3 słupów oświetlenia ulicznego T i lamp typu LED.

Dokumentacja obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicznego przy drodze (dz. Nr 485) w Biskupowie wraz z kosztorysem, przedmiarem robót i Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (wersja papierowa w wymaganej ilości 4 egzemplarzy projektu budowlanego, 5 egzemplarzy wersji papierowej projektu wykonawczego oraz na płycie CD wersja pdf i edytowalna kompletu dokumentacji). 

 

Zamawiający informuje, iż posiada MASTERPLAN – Dokument w zakresie wymiany istniejącego oświetlenia na nowe energooszędne dla Gminy Głuchołazy do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy.

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy      

 1. Warunki gwarancji  

Okres gwarancji-36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

(określić warunki gwarancji)

 

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia: 29.11.2019r.
 2. Zakres robót:

 

Konsultacje z Zamawiającym:

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję przebiegu linii z lokalizacją lamp wraz ze wstępnym kosztorysem, celem uzgodnienia. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi i poprawki do przedstawionej koncepcji oraz ma prawo do wglądu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania – Wykonawca udostępni wersje cyfrowe na pisemne zapytanie Zamawiającego.

 

Termin wykonania zamówienia:

Za termin wykonania zamówienia, tj. 29.11.2019 r. rozumie się termin złożenia kompletnej dokumentacji do pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Nysie, potwierdzone kopią odpowiedniego wniosku oraz złożenie pozostałej dokumentacji w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone protokołem odbioru dokumentacji. Ewentualne poprawki i uzupełnienia dokonane zostaną przez Wykonawcę w ramach niniejszego zadania, aż do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 1. Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy,

         (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte           wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 1. Ofertę Wykonawca może złożyć:

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej za metr kwadratowy brutto w terminie do dnia 30.08.2019r., do godziny 1000

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

1.   Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

2.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu i adresu e-mail przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w zakresie postępowania na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze (dz. nr 485) w Biskupowie

PNGMapa.png
ODTOferta_dokumentacja projektowa oświetlenie Biskupów.odt
 

 

……………………………………………..

podpis            

 

sprawę prowadzi:

Angelika Drużbańska

tel. 77 40 92 113

Wersja XML