Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Głównego Specjalisty w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

BURMISTRZ  GŁUCHOŁAZ

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

-  Głównego Specjalisty

w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji

Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

 1. Wymagania  niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. kandydat posiada co najmniej czteroletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 4 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 3. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – budownictwo, architektura, drogownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, elektryczne,
 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 5. biegła obsługa programów komputerowych, w tym pakiet Office (Word, Exel),
 6. prawo jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. posiadanie uprawnień  budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub budowlanej lub budowlano - konstrukcyjnej  lub instalacyjnej
 2. posiadanie uprawnień budowlanych  do projektowania w specjalności drogowej  lub architektonicznej lub konstrukcyjnej lub instalacyjnej
 3. znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy a w szczególności ustawy: prawo budowlane, drogi publiczne, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu obowiązków głównego specjalisty w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji Urzędu Miejskiego w Głuchołazach należeć będzie w szczególności realizacja zadań z zakresu Wydziału określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, dostępnym do wglądu na stronie (www.bip.glucholazy.pl).

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do pobrania na stronie www. bip.glucholazy.pl –   Nabory i konkursy na wolne stanowiska).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekroczył 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Inwestycji i Eksploatacji ” w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Głuchołazach, Rynek 15 p. 11 (sekretariat) w terminie do dnia 3 września 2019r. godz. 1200. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.glucholazy.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, Rynek 15.

 

Burmistrz Głuchołaz

mgr Edward Szupryczyński