Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach

 

Na podstawie art. 48, ust 4, art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju
w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach.

 

W oparciu o zapisy art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Burmistrz Głuchołaz zwrócił się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie (pismem z dnia 8.02.2019r., znak: MP.6721.3.2011.BS) o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wspomnianego wyżej dokumentu.

 

W odpowiedzi na ww. wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu (pismem
z dnia 4.03.2019r., znak: WOOŚ.411.3.1.2019.ER) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie (pismem z dnia 21.02.2019r, znak: NZ.4311.4.2019.HW) uzgodnili możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju
w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach.

 

Mając na uwadze treść art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
z dnia 3 października 2008r. jak również uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu,
a w szczególności charakter działań przewidzianych w treści zmiany miejscowego planu, rodzaj
i skalę oddziaływania na środowisko odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy.

 

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

mgr Edward Szupryczyński

Wersja XML