Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

W związku z zapisami art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), informuję, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Głuchołazach

 ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@glucholazy.pl  nr tel. 77 40 92 143.

 Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Straży Miejskiej na podstawie. art. 10.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.). Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.): w celu realizacji ustawowych zadań Straż Miejska może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a)w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b)z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów

4. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

 a) do wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa,

b) Do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu procesu przetwarzania wskazanego w pkt 3 oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, nie krócej niż okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji izakresu działania archiwów zakładowych.

6. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione jednostki organizacyjne Gminy Głuchołazy, inne podmioty na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

7.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej