Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Kompleks turystyczno-rekreacyjny w miejscowości Jarnołtówek

Nr 00280-6935-UM0810519/18

 

 

Operacja pod nazwą ,,Kompleks turystyczno-rekreacyjny w m. Jarnołtówek" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.34.2018.JSz    

 

 

 

II Przetarg nieograniczony

 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 

Kompleks turystyczno-rekreacyjny w miejscowości Jarnołtówek

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym formularz oferty, wzór umowy, wzory oświadczeń i dokumentów)

DOCSIWZ Jarnołtówek.doc
 

Dokumentacja projektowa

ZIPDokumentacja projektowa.zip
 

Informacja o unieważnieniu postępowania

PDFunieważnienie.pdf
 

 

Wersja XML