Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2018 r. - siatkówka (drugie półrocze)

ZARZĄDZENIE NR 1625-PR.366.2018

BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 1 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2018 r. – siatkówka (drugie półrocze)

 

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy (DZ. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2 grudnia 2016 r., poz. 2557) z a r z ą d z a m,  co  następuje:

 

§ 1.  

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadanie w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2018 r. – siatkówka (drugie półrocze)

§ 2.  

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania konkursowego zostały wyznaczone w oparciu o Uchwałę Nr XXXVII/382/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2018 rok. Wysokość środków publicznych przewidzianych do realizacji zadania pod nazwą: siatkówka (drugie półrocze), to  15.000,00 zł (słownie zł; piętnaście tysięcy zł 00/100 gr.)

§ 3.  

Regulamin konkursu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4.  

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

§ 5.  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach;

2)  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach – http://www.nowe.glucholazy.pl/;

3)  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, ul. Rynek 15.

§ 6.  

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2018 r.

DOCsprawozdanie wg. uchwały ws. rozwoju sportu.doc
DOCwniosek wg. uchwały ws. rozwoju sportu.doc
PDFRegulamin konkursu.pdf
PDFOgłoszenie wyników - jesień siatkówka 2018.pdf

Wersja XML