Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszzenie o przedłużeniu terminu.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

Na podstawie art. 36 § 1 i 2, art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz wnioskiem z dnia 31 sierpnia 2022 r. spółki HLT Sp. z o.o. 48-340 Głuchołazy, ul. Kolejowa 5, zawiadamiam Strony o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Lakiernia na mokro planowana na terenie zakładu należącego do HLT Sp. z o.o., 48-340 Głuchołazy, ul. Kolejowa nr 5”.

Przedłużenie postępowania związane jest z koniecznością uzyskania przez tut. organ uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie warunków realizacji przedsięwzięcia zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Przewidywany termin załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Lakiernia na mokro planowana na terenie zakładu należącego do HLT Sp. z o.o., 48-340 Głuchołazy, ul. Kolejowa nr 5” ustala się na dzień 25.03.2023r.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wymaga uzasadnienia przez stronę. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem  Burmistrza Głuchołaz.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  w zakładce „Ochrona środowiska”.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.