Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 2064-PR.493.2023 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20.01.2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 2064-PR.493.2023 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ
z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021, poz. 1899 z późn. zm.), § 1, § 3 ust. 2, § 4, § 7, § 8 pkt 1, § 9 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XX/152/08 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Głuchołazy oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Opol. 2013, poz. 8 z późn. zm.), Burmistrz Głuchołaz zarządza, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną jako dz. nr 79 o pow. 0,7200 ha, położoną w Charbielinie, wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.


§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ul. Rynek 15, na stronie internetowej Urzędu, a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.


§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 1976-PR.468.2022 Burmistrza Głuchołaz z dnia 15 listopada 2022 r.


§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie nr 2064-PR.493.2023 Burmistrza Głuchołaz z dnia 20.01.2023 r. .pdf (222,30KB)