Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego

Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje Kierownik - mgr Grażyna Struzik

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. prowadzenie spraw z zakresu stanu cywilnego, a w szczególności: przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa; organizacja  uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego, nadaniem imion, długoletnim pożyciem małżeńskim; sporządzanie aktów małżeństwa, urodzeń i zgonów; prowadzenie ksiąg aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, aktów zbiorowych, dokonywanie  wzmianek dodatkowych  i przypisków, wystawianie wypisów i zaświadczeń; prowadzenie kartoteki lub skorowidza aktu stanu cywilnego,
 2. wydawanie decyzji przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności: odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, prostowanie oczywistych błędów pisarskich; uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego; wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą; sporządzanie aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego; wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą z cudzoziemcem; wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa poza stałym miejscem zamieszkania; wydawanie decyzji na skrócenie terminu do zawarcia małżeństwa; występowanie z wnioskami do sądów o unieważnienie bądź sprostowanie aktów stanu cywilnego, w razie błędnego lub nieścisłego zredagowania,
 3. prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej,
 4. współdziałanie z sądami i administracją rządową w zakresie rejestracji stanu cywilnego, oraz kancelariami kościelnymi.
Wersja XML