Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaprojektowanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, przy ul. Lutosławskiego, Ornowskiego i Nowowiejskiego

Zapytanie ofertowe

dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia na:
„Zaprojektowanie  linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, przy ul. Lutosławskiego, Ornowskiego i Nowowiejskiego„.

 

 ( opisać przedmiot zamówienia:  rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw )

Gmina Głuchołazy zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty,  Zakres zadania obejmuje : „Zaprojektowanie  linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, przy ul. Lutosławskiego, Ornowskiego i Nowowiejskiego„.

Na działkach o nr: 1869/5, 1870/5, 1870/32, 1868/4, 1938/24, 1866/14, 1676/9, 1866/2 i 1676/17 stanowiących własność Gminy Głuchołazy     

 

Warunki postępowania:

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

 inne ……………..*

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy      

 1. Warunki gwarancji i rękojmi:

Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bieg po upływie 3 lat od odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem umowy.

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia:  28 września 2018 r.
 2. Zakres robót:

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z mapami do celów projektowych z uzyskaniem warunków przyłączenia i wymaganych przepisami uzgodnień i zezwoleń, niezbędnych do przedłożenia w organie administracji architektoniczno – budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę:

a) uzyskanie mapy do celów projektowych,

b) sporządzenie projektu architektoniczno – budowlanego linii kablowej – 3 egz. w wersji papierowej,

c) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania

    i odbioru robót – po 2 egz. w wersji papierowej (pdf, ath),

d) sporządzenie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej (płyta CD).

5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.

2) Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w terenie z warunkami i odległościami .

 

 

6.Istotne warunki  umowy lub wzór umowy** Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania.

      (określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte      wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

wynagrodzenie ryczałtowe za w/w zadanie płatne będzie jednorazowo w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego pełnej dokumentacji

 • uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • prace projektowe oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego

7. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 • posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonywania zamówienia,
 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunki szczegółowe w tym zakresie: 1 (jedną) osobą - projektantem branży elektrycznej. Minimalne wymagania: uprawnienia umożliwiające projektowanie robót w specjalności elektryczno- budowlanej, wydane zgodnie z Prawem energetycznym i budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia elektryczne    i budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8.Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach :

 • koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia.

    

      9.Ofertę Wykonawca może złożyć:

 • w formie pisemnej na adres:  ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy                
 • faksem na numer 77 40 92 101
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej

            Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu    

            Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej*** i/ lub ceny  za  realizację całości  przedmiotu

            zamówienia*** w terminie do dnia 02.07.2018 r., do godziny 1400

 

W związku z złożoną (ofertą/wnioskiem/informacją)  w związku z (opisać sprawę);

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o sposobie przetwarzania danych przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu i adresu email przez Burmistrza Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15 w związku z zapytaniem ofertowym dot. „Zaprojektowania  linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Głuchołazy, przy ul. Lutosławskiego, Ornowskiego i Nowowiejskiego„

 

 

** niewłaściwe skreślić

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów).

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.