Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej”CzęśćIII:Budowa skateparku w Gł-zach

Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej

nr RPOP.10.02.00-16-0042/17-00

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                           ZP.271.1.21.2018.JSz    

 

Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

na zadanie pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

przy realizacji projektu „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej”:

Część III:

Budowa skateparku w Głuchołazach

 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCogłoszenie w BZP.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(w tym oświadczenia, wykazy, wzór umowy, formularz oferty)

DOCsiwz nadzór - skatepark.doc
 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.05.2018r.

PDFinfor. z otwarcia.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFwyb. BIP.pdf
 

Wersja XML